powiększ tekst A A A

czwartek 23.03.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

XVII SESJA RADY GMINY W TRZCIANIE - RELACJA

 Zorganizowana w pierwszym dniu wiosny, czyli 21 marca 2017 r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie XVII Sesja Rady Gminy już na samym początku została nieco w stosunku do zapowiedzi zmieniona. Na wniosek prowadzącego obrady Przewodniczącego Ryszarda Śliwy wycofano punkt 7 - Przyjęcie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzciana, a dodano głosowania nad dwoma nowymi projektami uchwał. Doszła także analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Trzciana, którą zaprezentowali: nowy Komendant Powiatowy Policji w Bochni - młodszy inspektor Tadeusz Stachak oraz Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – asp. szt. Mariusz Mardosz.
 Obrady rozpoczęły się przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, a następnie porządku obrad. Jak zwykle obszerną informację o działalności międzysesyjnej przedłożył Radzie Wójt Gminy Trzciana - Józef Nowak. Mówił o swoim udziale w zebraniach i naradach (w tym zebraniach wiejskich i OSP), pracy w Radzie LGD "Dolina Raby", wizji lokalnej z zarządzającymi Potokiem Saneckim, wyjazdach służbowych do Zarządu Dróg Wojewódzkich, udziałach w uroczystościach pożegnania poprzedniego i powitania nowego Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, pracą nad arkuszami organizacyjnymi szkół i Gminnym Programem Rewitalizacji.
 Następnie rozpoczął się cykl głosowań nad propozycjami uchwał. Wszystkie, właściwie bez szerszej dyskusji, zostały - po wyjaśnieniach m. in. Skarbnika Gminy, Sekretarz Gminy, Wójta oraz Pani Doroty Kuśnierz, jednogłośnie przyjęte. Uchwały dotyczyły: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017 rok, dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzciana do nowego ustroju szkolnego;określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana; określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciana dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zmiany uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Trzciana (tu pewne wyjaśnienia i uzasadnienia omówiła p. Agnieszka Bębenek); zmian w planach odnowy wsi Kamionna i Leszczyna. Po krótkim sprawozdaniu p. Sekretarz Danuty Michniak-Dutkiewicz Rada bez zastrzeżeń przyjęła informacje o realizacji Programu Współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi. W tej części obrad uczestniczyli także dyrektorzy szkół z terenu gminy.
 W dalszej części posiedzenia wszyscy obecni na sali sołtysi oraz kilku radnych złożyli zapytania, wnioski i interpelacje. Przede wszystkim poruszali sprawy remontów i naprawy dróg po sezonie zimowym, wyczyszczenia rowów, chodników, przekazania działki pod drogę. Padł także wniosek o dokonanie objazdu dróg gminnych w celu rozeznania ich stanu po zimie i taki objazd został zdecydowany. Obecny na całych obradach mieszkaniec Łąkty - p. Cezary Stawarz zgłosił także wniosek dotyczący prezentowania w serwisie gminnym tras rowerowych oraz gospodarstw agroturystycznych. Złożono także podziękowania Wójtowi za zrealizowanie działań , o które poprzednio proszono.
 Odpowiedzi na pytania i wnioski udzielił Wójt Józef Nowak. Poinformował także o powodach wycofania przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzciana (choroba pracownika zajmującego się tym tematem).Wójt wyraził zaniepokojenie brakiem środków na usuwanie skutków powodzi.
 Końcowa część posiedzenia odbyła się z udziałem gości - Komendantów Policji - Powiatowego w Bochni - młodszego inspektora Tadeusza Stachaka oraz Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – asp. szt. Mariusza Mardosza. Gości przyjęto brawami, a potem z uwaga wysłuchano obszernych i dokładnych informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. Jednoznacznie z nich wynikało, że Gmina Trzciana jest najbezpieczniejszą gmina na terenie powiatu bocheńskiego. Niemniej jednak także tutaj zdarzyły się przestępstwa, wykroczenia i wypadki. Odnotowanych przez policję w 2016 roku było na terenie gminy Trzciana 214 (w roku 2015 - 202). Największą grupę stanowią oszustwa (głównie internetowe), kolizje drogowe, kradzieże i nietrzeźwi kierujący. Przestępstw policja odnotowała 20. Czas reakcji policji na zdarzenie wyniósł średnio nieco ponad 15 minut. Asp. szt. Mariusz Mardosz poinformował także o pracy policyjnego Punktu Przyjęć Interesantów w Trzcianie, który jest czynny w każdy czwartek, w godz. 10.00 - 12.30. W 2016 roku dzielnicowy przyjął tu 38 interesantów. Była także mowa o Krajowej Mapie Zagrożeń. Nowy Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Tadeusz Stachak podkreślił, że ważny jest czas reakcji policji na zgłoszone zdarzenie. Odniósł się także do tematu przywrócenia Posterunku Policji w Trzcianie, informując, że nie chce złożyć jednoznacznej deklaracji w tej sprawie. - Jeśli efektywność działań policji jest tu dobra, a tak jest, nie ma potrzeby zmian - powiedział. Może natomiast rozważyć wydłużenie czasu pracy Punktu Przyjęć Interesantów.
 Wkrótce potem, z powodu wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

                                                             Zdjęcia, relacja, opracowanie: Tadeusz Olszewski