powiększ tekst A A A

piątek 05.05.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INWESTYCJAMI

       Za nami już kilka miesięcy 2017 roku. Chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji o naszej bieżącej działalności związanej z inwestycjami na terenie Gminy Trzciana.

       Jednym z priorytetowych działań gminy jest rozbudowa zarówno sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Rozumiemy, jak ważne dla mieszkańców są działania urzędu w tym zakresie. Gmina Trzciana złożyła dwa wnioski z dwóch różnych źródeł o dofinansowanie inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Pierwszy wniosek został złożony w grudniu 2016r. do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zakłada rozbudowę zarówno sieci wodociągowej o kolejne 16,3 km, jak i sieci kanalizacyjnej o ok 1 km. Sieć kanalizacyjna budowana będzie na terenie przysiółka Trzciana-Srokówka. Rozbudowa wodociągu obejmie natomiast przysiółek Trzciana-Srokówka, Trzciana-Działy i miejscowość Kamionna. Wniosek przewiduje także budowę hydroforni w Trzcianie, która umożliwi dostarczanie wody do przysiółku Trzciana-Działy i późniejsze zasilenie miejscowości Leszczyna.
Koszt inwestycji wyniesie 3.859.000 zł, w tym 2 mln zł dofinansowania. W chwili obecnej Gmina Trzciana jest na etapie uzupełnień do wniosku i jeżeli zostanie on ostatecznie zaakceptowany, gmina rozpocznie realizację inwestycji jeszcze w tym roku.

       Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej planuje się również w ramach drugiego wniosku o dofinansowanie, który został złożony w styczniu 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Program ten z założenia umożliwia realizację inwestycji na terenie, gdzie jest już istniejąca sieć kanalizacyjna lub budowę jednocześnie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na tym samym odcinku. Zgodnie z tymi założeniami projekt przewiduje budowę ponad 8 km sieci wodociągowej w miejscowości Trzciana i Leszczyna, ponad 9 km w ciągu Trzciana- Łąkta Dolna, a także prawie 6 km sieci wodociągowej oraz ok 1,5 km sieci kanalizacyjnej w przysiółku Trzciana- Libichowa.
Koszty tej inwestycji to 4.900.000 zł, w tym 3.400.000 zł dofinansowania. Wniosek zakłada realizację inwestycji na lata 2017-2019. Mamy nadzieję, że zostanie oceniony pozytywnie i gmina będzie mogła zrealizować całość zaplanowanych prac.

       Jak co roku Urząd Gminy czyni starania o uzyskanie dotacji na remonty i odbudowę kolejnych odcinków dróg gminnych. W tym roku Gmina Trzciana złożyła wniosek na remont następujących dróg: Leszczyna-Gacki, Trzciana-Korta, most w ciągu drogi Trzciana- Zatorski (Zarzecze), Łąkta Dolna-Sikornice i Kamionna-Kutaj. Inwestycje te są corocznie realizowane przy znaczącym udziale środków pochodzących z rezerwy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednak z informacji jakie uzyskano w Departamencie Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wynika, że tegoroczne środki dedykowane na ten cel są obecnie wstrzymane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

       Innym źródłem dofinansowana, w ramach którego Urząd Gminy składa corocznie wnioski o dotację jest Wojewódzki Oddział Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na odbudowę i remonty dróg rolniczych gmina zgłosiła w tym roku wniosek obejmujący następujące drogi Trzciana-Krawczyki oraz Ujazd-Stukus.

       W ramach nadzoru nad obiektami zabytkowymi z okresu I Wojny Światowej, jeszcze w 2016r. Gmina Trzciana złożyła wniosek o środki z budżetu Wojewody Małopolskiego na remont cmentarzy wojennych. W odpowiedzi otrzymano 158.000,00 zł dotacji, które zostaną wydatkowane na zabezpieczenie muru i konserwację pokrycia dachowego kaplicy na cmentarzu wojennym w Leszczynie. Obecnie jesteśmy na etapie uszczegółowienia zakresu prac.

       Gmina przekazała dofinansowanie w kwocie 143.000,00 zł na zakup używanego samochodu strażackiego marki Iveco dla jednostki OPS w Leszczynie. Dodatkowo zarząd jednostki postarał się o dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w kwocie 10.000,00 zł. Samochód zakupiono w marcu 2017r. Jego zdjęcie prezentujemy poniżej.

       Na kolejny wniosek samorządu Gminy Trzciana w sprawie przebudowy drogi Ujazd-Łąkta Górna, Starosta Bocheński podjął decyzję o przygotowaniu dokumentacji na przebudowę drogi od szkoły w Kierlikówce do skrzyżowania z drogą gminną na Półrolki. Dokumentacja przewiduje wykonanie chodnika od osuwiska przy szkole do posesji obok Pana Piaseckiego z równoczesnym zniwelowaniem istniejących zakrętów oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całym tym odcinku. Wykonana dokumentacja stanowić będzie podstawę do realizacji zadania z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- tzw. schetynówki w 2018 roku.
Ponadto wnioskowaliśmy do Starosty Bocheńskiego o wykonanie dokumentacji na stabilizację osuwiska i przebudowę nawierzchni od skrzyżowania w Ujeździe w kierunku skrzyżowania z drogą do kościoła w Kierlikówce. Z informacji uzyskanych w starostwie, prace te zostaną wykonane w ramach posiadanych środków.
W bieżącym roku starostwo planuje również stabilizację osuwiska wraz z przebudową przepustu za cmentarzem w Kamionnej na drodze Kamionna-Bełdno.
Trwają także starania samorządu gminy dotyczące wykonania nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 966 na odcinku biegnącym przez Gminę Trzciana.

       Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych działaniach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje, czy to na drodze wojewódzkiej, drogach powiatowych, czy gminnych oraz na inne działania inwestycyjne w naszej gminie.

wprowadzający: AB

Foto relacja: