powiększ tekst A A A

czwartek 11.05.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi strat w ich gospodarstwach rolnych, spowodowanych ostatnimi przymrozkami wiosennymi, przypominamy Państwu zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym. Są to wytyczne Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym min. przymrozkami wiosennymi muszą zostać spełnione następujące warunki:
1.Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
2.Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku przymrozków wiosennych rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.
W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast). Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, który załączamy poniżej - Załącznik nr I- Wniosek rolnika. W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Wójt po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie lub Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez Wojewodę Małopolskiego szacuje szkody w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez rolnika wniosku do urzędu gminy.

Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji lub powyżej 1050 zł w przypadku szkód w środkach trwałych.
Formy pomocy po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku przymrozków wiosennych przedstawiają się następująco: jeżeli szkoda powstała na powierzchni co najmniej 30% upraw- możliwość udzielenia kredytu na wznowienie produkcji, jeżeli szkoda powstała na powierzchni co najmniej 70% upraw- możliwość udzielenia dotacji.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r. poz. 187, poz. 230, poz.1345, poz. 1346, poz. 1608, poz. 2089, z 2016 r. poz. 170).

WZORY DOKUMENTÓW
· Załącznik nr I – Wniosek rolnika. (pobierz)
· Załącznik nr I.1 – Zbiorcze zestawienie z kilku gmin. (pobierz)
· Załącznik nr I.2 – Produkcja roślinna (uprawy gruntowe-środki obrotowe). (pobierz)
· Załącznik nr I.3 – Produkcja roślinna (uprawy w szklarniach i tunelach foliowych). (pobierz)
· Załącznik nr I.4 – Produkcja roślinna (środki trwałe). (pobierz)

wprowadzający: A.B.