powiększ tekst A A A

wtorek 22.11.2011

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

VIII. SESJA RADY GMINY TRZCIANA

Działając na podstawę art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2011 r. / środa / o godzinie 8.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję VIII Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na 2011 r.;
b/ zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2011r.;
c/ ustalenia wysokości stawek podatkowych na 2012r.;
d/ gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciana;
e/ przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
5. Informacja odnośnie przygotowania do akcji "Zima".
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
7. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Trzciana.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Trzciana.
11. Wizja w terenie.