powiększ tekst A A A

czwartek 24.11.2011

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

VIII. SESJA RADY GMINY TRZCIANA-Relacja

Ósma sesja Rady Gminy Trzciana miała istotne znaczenie nie tylko historyczne (o czym w dalszej części tekstu), ale także bardzo ważny wymiar dla każdego mieszkańca gminy. Radni przegłosowali bowiem stawki podatków lokalnych na 2012 roku oraz podjęli decyzje w sprawie gospodarki wodno - ściekowej. W tej drugiej właśnie uchwale jest wymiar historyczno, bowiem uchwała powołuje do życia zupełnie nowej w Gminie Trzciana dziedziny, jaką będzie zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.
Radni dokonali zmian w budżecie Gminy Trzciana na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzciana, wysłuchali informacji o przygotowaniach do zimy, informacji o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych oraz informacji o realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Z ta ostatnią informacją powiązana była wizja terenowa, podczas której radni i sołtysi oraz niektórzy pracownicy Urzędu Gminy w Trzcianie zapoznawali się na miejscu inwestycji ze stanem prac w czterech miejscach: na ujęciu wody, przy zbiornikach wyrównawczych w Kamionnej, na kompleksie sportowym "Orlik 2012" oraz oczyszczalni ścieków w Trzcianie.
Podczas sesji Wójt Gminy Trzciana zapowiedział zmiany w strukturze Urzędu Gminy w Trzcianie. Zostanie utworzone bowiem nowe stanowisko pracy - do spraw zamówień publicznych. Jest to konieczne ze względu na to, że Referat ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Trzcianie przejmie obowiązki związane z prowadzeniem usług zaopatrzenia zbiorowego w wodę i odprowadzania ścieków. Stanie się więc niejako przedsiębiorstwem samorządowym.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o podjętych uchwałach.
1. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Trzciana:
"Obniża się cenę skupu żyta przyjętą jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Trzciana z kwoty 74,18 zł za 1 kwintal do kwoty 52,00 zł za 1 kwintal".
2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie (od 1 stycznia 2012 roku):
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyniów - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
b). pod jęzorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni;
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalność) gospodarczej - 16,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- letniskowych - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- gospodarczych i innych - 4,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) . od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art 4. ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - przedstawimy szczegółowo w późniejszym terminie.
Zrealizowane w 2011 roku zadania inwestycyjne przedstawimy w odrębnej publikacji w grudniu 2011 roku.