powiększ tekst A A A

czwartek 22.12.2011

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

IX. SESJA RADY GMINY TRZCIANA

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam,że w dniu 28 grudnia 2011 r./środa/ o godzinie 8.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję IX Sesję Rady Gminy, na którą u przejmie zapraszam proponując następującą tematykę:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ udzielenia dotacji dla jednostki OSP z terenu Gminy Trzciana;
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011r.;
c/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011r.;
d/ zmiany w U chwale Nr VIII/63/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
e/ wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego;
f/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Łąkta Dolna.
5. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 r.
6. Przyjęcie budżetu Gminy Trzciana na 2012 r.
7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
8. Informacja odnośnie planów inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Trzciana w roku 2012.
9. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Trzciany - podjęcie uchwały.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Trzciana.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa