powiększ tekst A A A

wtorek 14.02.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 14 lutego 2012r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

z dnia 14 lutego 2012 r.

z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 100/VI/2012 z dnia 01 lutego 2012 r. do przeprowadzenia analizy i wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w związku z ogłoszeniem Wójta Gminy Trzciana w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Komisja w składzie:

Danuta Michniak-Dutkiewicz – przewodnicząca,-Anna Kępa,- Dorota Kuśnierz

stwierdziła, że do dnia 10 lutego 2012 r. do godz.15.00 wpłynęła tylko 1 oferta: Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana- koła pn: Klub Sportowy „Trzciana 2000".

Po analizie dokumentów oceniono ofertę pozytywnie. Oferent gwarantuje realizację zadania. Zadanie podane w ofercie jest zgodne z Programem uchwalonym przez Radę Gminy w zakresie działalności pożytku publicznego, a przedłożona kalkulacja przewidywanych kosztów zapewnia właściwą realizację zadania. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania wynosi 27 000 zł ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

1. Danuta Michniak-Dutkiewicz

2. Anna Kępa

3. Dorota Kuśnierz