powiększ tekst A A A

środa 07.06.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzciana na lata 2015 - 2022

Program rewitalizacji- inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

 

REWITALIZACJA - stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja stanowi połączenie działań technicznych, jak np. budowa, remont-z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej.

Podstawowy cel rewitalizacji- przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru, bądź zmiana jego dotychczasowych funkcji na nowe.

 

tl_files/content/Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzciana na lata 2015-2022/schemat GPR.jpg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciana na lata 2015-2022".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesja Rady Gminy Trzciana z dnia 231 marca 2017 roku na której uchwalono obszar rewitalizacji

Uchwała o wyznaczeniu obszaru link do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesja Rady Gminy Trzciana z dnia 20 kwietnia 2017 roku na której uchwalono GPR

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzciana na lata 2015 - 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pobrania:

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY TRZCIANA NA LATA 2015 - 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE

DEKLARACJA przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji

Trzciana 14.07.2017r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona w ciągłej aktualizacji :)

 

Opracowanie i wprowadzenie:

PMComputers