powiększ tekst A A A

wtorek 13.06.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY

ZAPROSZENIE - OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. / uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2017r. / wtorek / o godz. 9 °° w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję XIX Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji RG.
3. Ustalenie porządku dziennego obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Trzciana o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania.

Podjęcie uchwał w sprawach:
a/zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzciana wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.;
b/ udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Trzciana za 2016 r..;
c/ zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana za 2016 r.;
d/ zmiany Uchwały Nr XVII/146/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzciana do nowego ustroju szkolnego;
e/ określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
f/ zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
g/ w sprawie „Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana";
h/ zmiany w załączniku do Uchwały Nr I/4/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 listopada 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji;
i/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017r.;
j/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.

6. Opinia w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071 K Łąkta Górna – Łapanów w km 1+965-4+040 w m. Łąkta Górna, Łąkta Dolna, Kierlikówka, w km 10+093-10+283 w m. Tarnawa, w km 15+380-16+250 w m. Grabie, Lubomierz oraz drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w km 0+000-0+080 w m. Tarnawa.
7. Przyjęcie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzciana.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Trzciana.

Po zakończeniu obrad odbędzie się konferencja podsumowująca Gminny Program Rewitalizacji.

Przewodniczący Rady Gminy Trzciana
Ryszard Śliwa

 

Otrzymują:
1. Radni Gminy Trzciana - Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.).
2. Sołtysi, zaproszeni goście.

RADA GMINY TRZCIANA
32-733 Trzciana 302, woj. małopolskie
tel.: 14/648-44-32, fax: 14/613-63-01, e-mail: rada@trzciana.pl

 

Wprowadzenie: M.R.