powiększ tekst A A A

środa 06.09.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY

ZAPROSZENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. / uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 września 2017r. / wtorek / o godz. 9 °° w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję XX Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Ustalenie porządku dziennego obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Trzciana o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwały intencyjnej zabezpieczającej udział finansowy gminy w kosztach realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Gm. i Powiat. Infrastruktury Drogowej – edycja 2018.
7. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Trzciana za I półrocze 2017r.
8. Informacja n/t funkcjonowania szkół w nowej rzeczywistości systemu oświaty.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały Nr XXVII/147/06 dot. ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki
w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum;
b/ zmiany uchwały Nr XVI/142/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 lutego 2017r. dot. przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Trzciana na 2017r.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Trzciana.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

 

Otrzymują:
1. Radni Gminy Trzciana - Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.).
2. Sołtysi, zaproszeni goście.

 

RADA GMINY TRZCIANA
32-733 Trzciana 302, woj. małopolskie
tel.: 14/648-44-32, fax: 14/613-63-01, e-mail: rada@trzciana.pl

 

Wprowadzenie: M.R.