powiększ tekst A A A

poniedziałek 09.10.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

W TEMACIE: „GMINY NIE MOGĄ POBIERAĆ OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ”

W związku z pytaniami mieszkańców i spekulacjami na temat pobierania opłat z tytułu przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, postanowiliśmy wypowiedzieć się szerzej na ten temat i przybliżyć mieszkańcom tę kwestię.

„Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych"- tak było, jest i zapewne będzie. Cytowana wypowiedź Prokuratury Krajowej jest zgodna z polityką prowadzoną przez Gminę Trzciana od początku budowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na naszym terenie.

Podział kosztów związanych z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz przyłączy normuje art. 15. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566).

„Art. 15. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.
2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług."

Cytowany art. 15 ust. 2 i 3 regulują obowiązki poszczególnych podmiotów w następujący sposób:
1) osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłączy do sieci, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego;
2) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego;
3) odbiorca usług ponosi koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 wskazanej ustawy, przyłącze kanalizacyjne oznacza odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Natomiast art. 2 pkt 6 ustawy definiuje przyłącze wodociągowe jako odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.
Z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że obowiązek wybudowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych spoczywa na osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci. W przypadku współwłasności nieruchomości podjęcie takiej czynności stanowi czynność zwykłego zarządu, zatem wystarczająca jest zgoda większości współwłaścicieli (zob. wyrok NSA z dnia 16 lipca 2010 r., II OSK 907/09, LEX nr 706017).

W skrócie wygląda to następująco- w przypadku inwestycji takich jak budowa sieci wodociągowej, czy kanalizacyjnej, jeżeli dany budynek przewidziany był w projekcie wodociągowania, gmina ma obowiązek doprowadzić sieć wodociągową do granicy działki. Koszt przyłączenia do budynku pokrywa natomiast właściciel nieruchomości.
Zgodnie z tą zasadą, do tej pory w Gminie Trzciana odbywało się to w następujący sposób: mieszkańcy danej wsi powoływali spośród siebie komitet, który zajmował się pewnego rodzaju pośrednictwem między wybranym przez mieszkańców wykonawcą przyłączy, a poszczególnymi mieszkańcami danej wsi. Miało to spowodować usprawnienie pracy związanej z przyłączeniem do sieci, tak aby odciążyć mieszkańców, którzy są zainteresowani przyłączeniem, by nie musieli się bezpośrednio tym zajmować. Podkreślić też należy, że osoby wchodzące w skład komitetu nie pobierały opłat z tytułu uczestnictwa w jego pracach.

Trzeba jasno podkreślić- Gmina Trzciana nigdy nie pobierała i nie pobiera opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej, czy kanalizacyjnej.

CO NA TO PROKURATOR ?
Jak podaje Serwis samorządowy PAP: "W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zauważył, że organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci. Jednocześnie Hernanad podkreślił, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP. W konsekwencji Hernand zwrócił się do wszystkich prokuratorów z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej."

W dniu 28 września 2017r. Prokuratura Rejonowa w Bochni wystosowała pismo do Urzędu Gminy w Trzcianie, z prośbą o nadesłanie kopii uchwał podjętych przez Radę Gminy Trzciana w okresie od 2013r. do chwili obecnej, dotyczących podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. W odpowiedzi na pismo, Gmina Trzciana odpowiedziała, że we wskazanym okresie brak jest takich uchwał, gdyż Rada Gminy Trzciana takich uchwał nie podejmowała.

Mamy nadzieję, że temat płatności za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej został Państwu wystarczająco jasno i precyzyjnie przedstawiony.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy Państwa o kontakt z Urzędem Gminy w Trzcianie.

wprowadzający: A.B.