powiększ tekst A A A

czwartek 26.10.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

BĘDĄ KONTROLE WYWOZU SZAMB - PRZEPROWADZĄ JE GMINNI PRACOWNICY.

O G Ł O S Z E N I E


BĘDĄ KONTROLE WYWOZU SZAMB - PRZEPROWADZĄ JE GMINNI PRACOWNICY.

 

Przypominamy mieszkańcom Gminy Trzciana, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.) właściciel nieruchomości ma obowiązek m.in. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) oraz do regularnego opróżniania tego zbiornika lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zlecający usługę wywozu szamba powinien korzystać z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obszarze Gminy Trzciana oraz każdorazowo domagać się dowodu potwierdzającego wywóz.

W związku z zaleceniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie, przypominamy, że Gmina zobligowana jest do przeprowadzania kontroli opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Niedopuszczalne jest bowiem wylewanie nieczystości ciekłych do gruntu (na pola, do własnych ogrodów itp.).

Kontrola rozpocznie się od listopada 2017r.
Podczas przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przeprowadzona zostanie także kontrola szczelności szamba.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Trzcianie, pok. nr 14.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Trzciana
                                                                                                                                Józef Nowak