powiększ tekst A A A

czwartek 09.11.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXI Sesję Rady Gminy

ZAPROSZENIE - OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. / uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2017r. o godz. 9 °° w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję XXI Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Ustalenie porządku dziennego obrad.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Podjęcie uchwał z zakresu spraw finansowych:
7. a/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
    b/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.;
    c/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w BGK.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Leszczynie
w Publiczną Szkołę Podstawowa w Leszczynie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Trzciana.
10. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku na 2018r.:
    a/ od nieruchomości
    b/ od środków transportowych
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018.
13. Informacja n/t analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Trzciana.

W pk-cie 15 przewidywane jest szkolenie Inspekcji Weterynaryjnej w Bochni dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

 

Otrzymują:
1. Radni Gm. Trzciana - Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.).
2. Sołtysi, zaproszeni goście.

RADA GMINY TRZCIANA
32-733 Trzciana 302 woj. małopolskie
tel.: 14/648-44-32, fax: 14/613-63-01, e-mail: rada@trzciana.pl

 

Wprowadzenie: M.R.