powiększ tekst A A A

środa 15.11.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

XXI SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

 Podczas XXI Sesji Rady Gminy Trzciana, odbytej w dniu 14 listopada 2017 roku w Świetlicy Gminnej w Trzcianie, z udziałem 12 radnych, niektórych pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości (sołtysów, dyrektorów szkół, przedstawicielki Inspekcji Weterynaryjnej z Bochni), obradowano wg nieco poszerzonego porządku obrad. Przybyli także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bochni, którzy podziękowali Radzie za udzieloną im z budżetu gminy dotację celową.
 Po obszernej i szczegółowej informacji Wójta o jego pracy w okresie międzysesyjnym radni i sołtysi zgłosili szereg wniosków, a także podziękowań za realizację ich wniosków. Jak zwykle dotyczyły one głównie spraw związanych z drogami.
 Kolejna część posiedzenia to odczytanie przez Przewodniczącego Rady Ryszarda Śliwę propozycji kolejnych uchwał i głosowania na nimi. Radni jednogłośnie przyjęli uchwały w następujących sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.; zaciągnięcia pożyczki na ponad 1 mln 570 tys. zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania (wodociągowanie) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w BGK; w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Leszczynie
w Publiczną Szkołę Podstawowa w Leszczynie, a szkól w Kamionnej, Łakice Dolnej i Kierlikówce w ośmioklasowe Publiczne Szkoły Podstawowe; zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana; określenia wysokości stawek podatku na 2018 r. od nieruchomości i od środków transportowych; uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.; Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie i zostaną one w całości opublikowane w BIP Gminy Trzciana. 
 W dalszej części obrad radni zostali zapoznani z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych, po czym wysłuchali odpowiedzi Wójta Józefa Nowaka na złożone interpelacje radnych i sołtysów.  
 W końcowej części obrad zgromadzeni wysłuchali prelekcji przedstawicielki Powiatowej Inspekcji Sanitarnej z Bochni na temat zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Sołtysi pytali także o choroby pszczół oraz zgłosili wniosek, aby takie prelekcje odbywać na zebraniach wiejskich. 
 Po wyczerpaniu wszystkich punktów Przewodniczący Rady - Ryszard Śliwa - zamknął obrady.  

                                                          Relacja, zdjęcia i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski