powiększ tekst A A A

piątek 15.12.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXII Sesję Rady Gminy

ZAPROSZENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2017r. poz. 1875 / uprzejmie zawiadamiam,
że w dniu 21 grudnia 2017r. o godz. 9 °° w Świetlicy Gminnej w Trzcianie
zwołuję XXII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Ustalenie porządku dziennego obrad.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Podjęcie uchwał z zakresu spraw finansowych:
7. a/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.;
b/ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9. Uchwalenie budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
10. Podjęcie uchwały sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana uchwalonego dnia 26 lutego 2013r. uchwałą Nr XV/166/13 Rady Gminy Trzciana.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji dot. podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Trzciana.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie
jest przeznaczane.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi
Bocheńskiemu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę powiatową.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia rezolucji Rady Miejskiej w Myślenicach.
20. Informacja dot. przygotowania służb gminnych do okresu zimowego.
21. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Trzciana.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

 

Otrzymują:
1. Radni Gm. Trzciana – Podst. prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875).
2. Sołtysi, zaproszeni goście.

RADA GMINY TRZCIANA
32-733 Trzciana 302 woj. małopolskie
tel.: 14/648-44-32, fax: 14/613-63-01, e-mail: rada@trzciana.pl

 

Wprowadzenie: M.R.