powiększ tekst A A A

piątek 22.12.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

XXII SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

 21 grudnia 2017 r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie na swojej XXII sesji obradowała Rada Gminy Trzciana. Obrady prowadził Przewodniczący Rady - Ryszard Śliwa. Po wstępnych czynnościach tj. przyjęciu protokołu, porządku obrad, informacjach Wójta Józefa Nowak o jego działalności w okresie od poprzedniej sesji, przystąpiono do realizowania zasadniczych punktów obrad tj. podjęcia uchwał. Pierwsze z nich dotyczyły spraw finansowych: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017 rok,  któy po tych zmianach osiągnął: dochody w wysokości 26.228.320,62 zł oraz wydatki: 25.675.784,62 zł . Rada przyjęła także Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przyjęła uchwałę o]zaciągnięciu w 2018 roku kredytu długoterminowego do 2 mln 800 tys. zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych kredytów i pożyczek.
 Rada Gminy Trzciana uchwaliła - także jednogłośnie - Budżet Gminy Trzciana na 2018 rok. Po stronie dochodów planuje się kwotę 27.589.549 zł, a po stronie wydatków - 30.105.705 zł (w tym wydatki majątkowe - 6.565.224 zł).] Deficyt wyniesie więc 2.516.156 zł.
 Kolejne uchwały, także podjęte jednogłośnie, dotyczą: 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana uchwalonego dnia 26 lutego 2013 roku oraz ]wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana. Nowe opłaty za odbieranie segregowanych odpadów od 1 stycznia 2018 roku wyniosą: 9 zł miesięcznie - od gospodarstwa domowego jednoosobowego; 18 zł miesięcznie - od gospodarstwa domowego dwuosobowego; 27 zł miesięcznie - od gospodarstwa domowego trzyosobowego; 35 zł miesięcznie - od gospodarstwa domowego czteroosobowego i 44 zł miesięcznie - od gospodarstwa domowego powyżej czterech osób. Rada podjęła także uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji dotyczących podatku. Nowością jest możliwość składania za pośrednictwem komunikacji elektronicznej informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego. Składać je można za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Trzciana, ale - uwaga - z bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Rada określiła też wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Te i pozostałe uchwały, m. in.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana, w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane, w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi
Bocheńskiemu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę powiatową, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, są dostępnie w BIP Gminy Trzciana.
 Po krótkiej dyskusji Rada wsparła rezolucję Rady Miejskiej w Myślenicach, protestującą przeciwko dużym wzrostom opłat środowiskowych. Stanisław Kowalczyk z Urzędu Gminy Trzciana zapoznał radnych i sołtysów z informacjami dotyczącymi utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym oraz odpowiedział na zadane pytania, dotyczące m. in. kosztów akcji zimowej.
 Następnie głos kolejno zabierali sołtysi. Tym razem wyrażali głównie podziękowania Wójtowi za zrealizowanie zadań inwestycyjnych, remontowych, zakupowych itp; choć nie brakło też wniosków i próśb. 
 Po zakończeniu spraw bieżących Przewodniczący Rady złożył zgromadzonym życzenia świąteczne, po czym nastąpiło jeszcze łamanie się opłatkiem.  

                                         Zdjęcia, relacja, wprowadzenie: tadeusz Olszewski