powiększ tekst A A A

wtorek 02.01.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

„Jutro-już dziś-aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana”- edycja 2017 zakończona

 

 

„Popracuj nad sprecyzowaniem celów, które chcesz osiągnąć.
Określ dlaczego i kiedy chcesz je osiągnąć.
Im dokładniej określisz cel, tym większa szansa, że go zrealizujesz..."
Steve Grounds

tl_files/content/aktualnosci/2018/01/2018-01-02B/Bez tytulu.jpg


„Jutro-już dziś-aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana"- edycja 2017 zakończona

 

        W grudniu 2017r. zakończyły się aktywne działania zaplanowane na edycję 2017 w ramach projektu pn. „Jutro-już dziś-aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Zobaczmy w skrócie jak upłynął rok realizacji zadań określonych w indywidualnej ścieżce każdego Uczestnika.
        Po kompleksowym wsparciu doradcy zawodowego i psychologów świadczonych przez Firmę MAŁGORZATA STOLARSKA CENTRUM INSPIRACJI, oraz szeregu warsztatów grupowych, w czasie których Uczestnicy mieli okazję m.in. doskonalić umiejętności interpersonalne w zakresie poszukiwania pracy, poznawali metody poszukiwania pracy, rodzaje i sposób właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmawiali o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak odpowiadać na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ćwiczyli umiejętności skutecznego komunikowania się z pracodawcą i pracownikami, jak również mieli okazję poćwiczyć umiejętność autoprezentacji poprzez m.in. trening umiejętności interpersonalnych i ćwiczenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ćwiczyli umiejętność zarządzania sobą w czasie oraz swoją asertywność, część Uczestników przystąpiła do realizacji kursów zawodowych, a część do realizacji projektu Program Aktywizacja Integracja.
        Sięgnęliśmy po ten rodzaj narzędzia, aby wsparcie dla Uczestników mogło stać się kompleksowym i byliśmy pierwszym ośrodkiem pomocy społecznej z terenu powiatu bocheńskiego, który przystąpił do realizacji tego programu we współpracy z PUP w Bochni. Realizacja Programu odbywała się poprzez uczestnictwo osób w pracach społecznie użytecznych oraz działaniach integracyjnych i aktywizacyjnych. Prace społecznie użyteczne realizowane były na terenie Gminy Trzciana i były elementem uzupełnienia deficytu w zakresie podstawowych umiejętności przestrzegania obowiązków pracownika w wykonywaniu powierzonych czynności oraz stopniowego przygotowania osoby bezrobotnej uczestniczącej w Programie do standardowej pracy zawodowej. Uczestnicy prac społecznie użytecznych m.in. odpowiedzialni byli za utrzymanie porządku w obiektach użyteczności publicznej, wykonaniu prac porządkowych na przystankach i mostach gminnych, oraz otoczenia zabytkowej kapliczki, jak również za pomoc w placówkach oświatowych nad przedszkolakami. Efekty prac są niezaprzeczalne. Już dziś gratulujemy wszystkim uczestnikom programu PAI w tym prac społecznie użytecznych determinacji i wysokich efektów swojej pracy. Łącznie zrealizowano 960 godzin prac społecznie użytecznych.
        W tym roku kursy zawodowe były bardzo różnorodne, ponieważ 11 Uczestników Projektu realizowało 9 różnych kursów zawodowych. Tutaj duże podziękowania należą się szczególnie pracownikom socjalnym, którzy dzięki swojemu profesjonalizmowi, dobrej organizacji i sumienności, z zachowaniem zasad konkurencyjności, wraz z zespołem projektowym dokonała wyboru Wykonawców, którzy w tym roku świadczą usługi szkoleniowe. Wymagało to od nich nie tylko dobrej znajomości rynku usług szkoleniowych, ale i znajomości wiedzy z zakresu znacznie przekraczającej zakres czynności zawodowych. Dzięki dobrej komunikacji między członkami zespołu projektowego, zaangażowaniu i otwartości na potrzeby Uczestników, oraz zaangażowaniu samych Uczestników w realizacje kursów możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów.
        W tym roku Uczestnicy projektu podnosili lub nabywali swoje kwalifikacje w zawodach lub specjalnościach: Opiekun w żłobku /klubie dziecięcym – 1 osoba, Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 1 osoba, Spawacz MAG – 1 osoba, Operator koparkoładowarek kl. III – 1 osoba, Kierowca /operator wózków jednojezdniowych – podnośnikowych, kat. II WJO wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – 2 osoby, Wizażysty/kosmetyczki – 1 osoba, kurs Fryzjera – 1 osoba, prawa jazdy Kat. B – 1 osoba, ponadto 1 osoba zdecydowała się podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać uprawnienie w zawodzie laboranta podejmując studia podyplomowe z zakresu Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska. Pozytywnym zaskoczeniem dla nas był fakt, że po ukończeniu kursu już od grudnia 1 osoba pracuje w zawodzie, a 1 osoba za pierwszym podejściem zdała egzamin na prawo jazdy i może szusować po drogach, co potwierdza Państwa determinację, trud i wysiłek jaki Państwo wkładacie w zmianę swojego życia. Budującym jest fakt, że wśród Uczestników Projektu pojawiły się też deklaracje o uzupełnieniu wykształcenia już po zakończeniu projektu (trzymamy kciuki), a niektórzy stażyści dali się poznać jako osoby solidne, którym złożono konkretne propozycje zawodowe na rok 2018.
        Część Uczestników po zakończonym kursie zawodowym podjęła się 3 miesięcznego stażu, podczas których mieli możliwość sprawdzenia się na wybranych stanowiskach. Nie było by to możliwe bez otwartości właścicieli różnych firm, w których Stażyści mieli okazję realizować określone zadania na danym stanowisku. Dziękujemy właścicielom firmy HYDROSPRZĘT z Łąkty Dolnej, którzy umożliwili odbycie stażu w zawodzie spawacza, Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej (Laboratorium wody i ścieków) za umożliwienie odbycia stażu w zawodzie pomocy laboratoryjnej, Właścicielom Firmy Usługowej NESTOR za umożliwienie odbycia stażu w zawodzie opiekuna osób starszych w Domu Seniora w Wieliczce, Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-Edukacyjno- Rekreacyjnych w Limanowej za umożliwienie stażu w zawodzie opiekuna w żłobku Słoneczko w Laskowej, oraz właścicielom Studia Urody Nail Pola z Wieliczki, za przyjęcie stażystki w zawodzie kosmetyczki.
        Podczas trwania projektu Uczestnicy mieli okazję również m.in. podjąć się próby skonstruowania swojego biznes planu na zajęciach realizowanych przez firmę „KOLEOS". Łukasz Oleksiewicz, gdyż przedmiotem warsztatów były informacje z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pod koniec realizacji Projektu Uczestnicy mogli wziąć udział w spektaklach profilaktyczno- edukacyjnych realizowanych przez Teatr dla Dzieci i Młodzieży MORALITET.

 

Wszystkim Uczestnikom Projektu życzymy nie tylko wytrwałej pracy w zdobywaniu wiedzy, ale również satysfakcji i zadowolenia z realizowanego kursu i wszelkiej podjętej aktywności edukacyjnej. Niech pewną wskazówką trafności Państwa wyboru będzie fakt, że dzięki udziałowi w poprzednich edycjach Projektu i dotychczasowym kursom zrealizowanym w ramach Projektu na przestrzeni lat, kilka osób pracuje w zawodzie po ukończeniu wybranego przez siebie kursu, a wiele osób jest aktywnych na rynku pracy. Ten akurat wskaźnik jest wyraźnym sygnałem właściwej Państwa decyzji i potwierdzeniem celowości podejmowanych przez nas działań.

Wszystkim uczestnikom, instytucjom, naszym władzom, pracownikom, całemu zespołowi Projektu oraz wszystkim wykonawcom wyłonionych do przeprowadzania poszczególnych zadań - pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować – to był dla mnie zaszczyt realizować dla Państwa i z Państwem to zadanie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości i wyrażamy nadzieję, że zdobyte przez nich umiejętności będą procentowały w przyszłości, w znacznym stopniu wpłyną również na poprawę sytuacji życiowej i rodzinnej.

Z uwagi na wciąż istniejące bariery, przed którymi stoją nasi podopieczni, oraz pozytywne efekty zrealizowanych działań, w 2018r. planowana jest kolejna edycja projektu „„Jutro-już dziś-aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana". W styczniu 2018 r. rozpoczynamy już wstępną rekrutację uczestników do projektu. Warunkiem zakwalifikowania się jest m.in. pozostawanie bez zatrudnienia. Wszelkie informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w godzinach pracy ośrodka, telefonicznie pod nr telefonu: 14 611 62 56 oraz e-mailowo: projektRPO@gopstrzciana.pl

Koordynator Projektu