powiększ tekst A A A

środa 24.01.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Szanowni Rolnicy i Mieszkańcy wsi!

STAWIAJ NA JAKOŚĆ!

       Biuro Powiatowe ARiMR w Bochni po raz pierwszy w 2018 roku prowadzi nabór wniosków o przyznanie "dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany"

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zmiaeszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca wraz z załącznikami:

- faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub dokumenty wystawione z magazynu od 15 lipca 2017 do dnia 15 czerwca 2018, pod warunkiem, że materiał tez został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia.

 

FAKTURA (KOPIA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM) POWINNA ZAWIERAĆ:

  • datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
  • nazwę gatunku i odmiany,
  • kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
  • numer partii materiału siewnego.

CEL SKŁADANIA WNIOSKU:

  • wysiew dobrej jakości wysoko kwalifikowanego ziarna lub sadzeniaka,
  • uzyskanie plonów wysokiej jakości.

WARUNKI UZYSKANIA DOPŁATY:

  • posiadanie działki rolnej, na których uprawia się gatunki roslin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha
  • zużyty do siewu lub sadzenia materiał siewny elitarny lub kwalifikowany powinien być zakupiony lub wytworzony od przediębiorcy lub rolnika wpisanego do ewidencji przedsiębiorców lub rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym.

GATUNKI ROŚLIN UPRAWNYCHOBKĘTE DOPŁATAMI:

Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto,żyto

Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roslin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; ziemniak.

LIMIT POMOCY

Dopłaty te mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie, co oznacza, że łączna kwota pomocy przyznana w okresie 3 lat podatkowych przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, nie może przekroczyć 15 000 euro.

Warto pamiętać! Efekty produkcji w parze z kwalifikowanym materiałem siewnym.

 

Material przesłany od Biura Powiatowego ARiMR w Bochni

Wprowadzenie: M.R.