powiększ tekst A A A

środa 14.03.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

Co dalej z afrykańskim pomorem świń - bioasekuracja w hodowli świń ponad wszystko

       W dniu 13 lutego 2018r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Począwszy od 28 lutego 2018r zobowiązuje ono hodowców świń na terenie kraju, poza obszarami wymienionymi w decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, do wdrożenia i bezwzględnego stosowania w swoich chlewniach zasad bioasekuracji. Zasady te tworzą swoistego rodzaju zbiór obowiązków spoczywających na hodowcy, mających za zadanie ochronę stad świń przed wtargnięciem do nich wirusa ASF i w efekcie spowodowanie zachorowania świń na tę groźną chorobę.

Do zasad tych należą :
a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
g) bieżące oczyszczanie i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym

Ponadto w gospodarstwach utrzymujących świnie zakazuje się:
a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Inspekcja Weterynaryjna po wejściu tych przepisów w życie począwszy od kwietnia br. wyruszy w tzw. „teren" to jest do gospodarstw utrzymujących świnie, celem sprawdzenia w jakim stopniu gospodarstwa te spełniają wymogi. Gospodarstwa, które rokują na spełnienie w krótkim czasie (do 5 m-cy) wymogów bioasekuracji otrzymają w drodze decyzji administracyjnej nakaz uzupełnienia braków.

Gospodarstwa, które źle rokują bądź nie zechcą dostosować się do wyżej wymienionych zasad otrzymają nakaz likwidacji hodowli świń. Ministerstwo przygotowuje przepisy które mają za zadanie złagodzenie skutków wprowadzenia tak daleko idących przepisów związanych z warunkami przy hodowlą świń. I tak przewiduje się wypłaty rekompensat dla rezygnujących z dalszej hodowli świń oraz dotacji do zakupu potrzebnych środków koniecznych dla spełnienia wszystkich zasad prawidłowego i zgodnego z bioasekuracją prowadzenia hodowli tego gatunku zwierząt gospodarskich.

Ciąg dalszy w kolejnych komunikatach

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni
Dr nauk wet. Wacław Czaja

Wprowadzenie: M.R.