powiększ tekst A A A

środa 14.03.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXIII Sesję Rady Gminy

ZAPROSZENIE - OGŁOSZENIE

 

       Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r. poz. 1875 / uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2018r. o godz. 9 °° w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Ustalenie porządku dziennego obrad.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gm. Trzciana z organizacjami pozarządowymi.
7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzciana za rok 2017.
8. Zamierzenia Powiatu Bocheńskiego na drogach na terenie Gminy Trzciana w roku 2018.
9. Przyjęcie Programu Niskiej Emisji.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany uchwały Nr XIV/126/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzciana;
b/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzciana dla publicznych
i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
c/ ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub
artystyczne dla uczniów szkół podstawowych;
d/ zmieniająca uchwałę Nr XX/121/05 Rady Gminy Trzciana z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
nadania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy Trzciana;
e/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Trzciana na 2018r. ;
f/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.
g/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.;
h/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzciana na rok 2019 środków stanowiących
fundusz sołecki;
i/ podziału Gminy Trzciana na okręgi wyborcze;
j/ podziału Gminy Trzciana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych;
k/ rozpatrzenia skargi na działania Gminy Trzciana.
11. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2018r.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Trzciana.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

Otrzymują:
1. Radni Gm. Trzciana – Podst. prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm. ).
2. Sołtysi, zaproszeni goście.