powiększ tekst A A A

środa 21.03.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

XXIII SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

 Dwudziesta trzecia sesja Rady Gminy Trzciana, odbyta 21 marca 2018 roku w Świetlicy Gminnej, przejdzie do historii jako jedna z najdłużej trwających. Obrady rozpoczęte kilka minut po godzinie dziewiątej trwały, z krótką przerwą aż pięć godzin.
 Trzynastu radnych podjęło podczas obrad aż piętnaście uchwał, z którymi będzie można się zapoznać w Biuletynie Publicznym Gminy Trzciana. Wszystkie uchwalono jednogłośnie. Zanim jednak przystąpiono do analizy projektów uchwał Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji oraz porządek obrad.
Pierwszą dłuższą częścią posiedzenia była informacja Wójta Gminy Józefa Nowaka o jego działalności w okresie międzysesyjnym. Lista załatwionych przez niego spraw, odbytych spotkań, udziałów w różnych uroczystościach i posiedzeniach była bardzo długa, objęła około 40 różnych działań. Swoje wystąpienie Wójt zakończył życzeniami i podziękowaniami skierowanymi do sołtysów z okazji Święta Sołtysów, przypadającego na 11 marca. - Mam nadzieję, że Wasza trudna praca, przyczyni się do rozwoju sołectw i zostanie przez społeczeństwo doceniona - powiedział Wójt.
 Kolejny tematem, który zajął radnym sporo czasu była sprawa przyjęcia przez Radę Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciana, niezbędną dla zgłoszenia wniosków o dofinansowanie. Temat referowali: Wojciech Kurczak z Urzędu Gminy oraz autor opracowania - Piotr Stańczuk z firmy Ecovidi (Kraków). Poinformowali radnych i sołtysów o celach opracowania dokumentu, jakimi są: przedstawienie planu działań i uwarunkowań, służących redukcji zanieczyszczenia powietrza ze szczególnym uwzględnień emisji pyłów i CO2. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego określa główne wyzwania i obowiązki dla Gminy Trzciana, w tym: wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe, które da wymagany efekt ekologiczny. Obok analizy obecnej sytuacji dokument zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy. Dokument stwierdza, że na terenie Gminy Trzciana główną substancji, która przekracza średnioroczną normę jest benzo(a)piren oraz pył PM10-24. Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w Gminie przez następujące czynniki: przewaga węgla i drewna, jako paliw do ogrzewania budynków mieszkalnych, piece i piony kominowe gospodarstw domowych orz kotłownie węglowe. Radni pytali referentów o szereg spraw związanych z tym tematem; m. in. co się stanie jeśli Rada nie uchwali takiego dokumentu (odp. nie będzie mogła ubiegać się o dofinansowania).
W sesji uczestniczyła także pani Małgorzata Dąbrowska-Zysek - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni, która najpierw zreferowała temat zamierzeń Powiatu Bocheńskiego w sprawie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Trzciana w roku 2018, a następnie wysłuchała wniosków sołtysów i radnych oraz udzieliła odpowiedzi na zadane pytania. Zwróciła uwagę na duży wzrost cen i coraz to większe trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a także coraz wyższe kwoty oferowane w przetargach. - Bądźmy dobrej myśli, że uda się pozyskać pieniądze i rozstrzygnąć przetargi - powiedziała na koniec wystąpienia. Dużo zależy też od Zarządu Powiatu, który decyduje o tym, jakie inwestycje będą realizowane. Jako najważniejsze uznano już likwidację osuwiska w Ujeździe, a o los remontu drogi przez Kierlikówkę rozstrzygnie się 28 marca.
 Sprawy dróg i chodników oraz pozimowych remontów nie tylko na drogach powiatowych, ale także gminnych przejawiły się także w końcowej części posiedzenia, podczas zgłaszania wniosków.
 Sporą ilość czasu zajęło też rozpatrzenia przez Radę skargi mieszkańców Ujazdu (obecnych na sesji) na działania Gminy Trzciana . Sprawę badała Komisja Rewizyjna, jej ustalenia referował szczegółowo przewodniczący tej Komisji radny Mirosław Babicz. Wypowiadali się także sami skarżący, Wójt Gminy, radni. Po dłuższej dyskusji, wymianie poglądów, rada zdecydowała uznać skargę za bezzasadną.
 Pozostałe propozycje uchwał przeszły bez większej dyskusji i w jednogłośnych głosowaniach zostały przyjęte. Były wśród nich m. in. uchwały w sprawach: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana na 2018 rok; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok, zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018 rok, rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzciana na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki (Rada nie wyraziła zgody); podziału Gminy Trzciana na okręgi wyborcze; podziału Gminy Trzciana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Ryszard Śliwa odczytał także treść pism, skierowanych do Rady, m. in. przez mieszkańca Kamionnej w sprawie modernizacji drogi, Komendy Powiatowej Policji proszącej o dofinansowanie nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, posła Jarosława Sochajko z Klubu Kukiz 15, w którym zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie „chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych" do chwili znowelizowania ustawy o izbach rolniczych (Rada Gminy Trzciana nie podejmie takiej uchwały). Rada wybrała także swoich przedstawicieli do pracy w Komisji Konkursowej na obsadę stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek  Oświatowych w Trzcianie (radni: Stanisław Gutowski i Kazimierz Kołodziej).
 Po odpowiedziach Wójta Józefa Nowaka na zapytania i wnioski, punktualnie o godzinie 14.00 Przewodniczący Rady zamknął obrady.
                                         
                                            Relacja, zdjęcia, wprowadzenie Tadeusz Olszewski