powiększ tekst A A A

piątek 20.04.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2018/2019

       Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera organizacyjnie program "stypendiów pomostowych " (segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Pragniemy przekazać informację na temat kryterów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym programie:

"Stypendia Pomostowe" to rozbudowany program, w którym przyznawane jest stypendium na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

 

Kryteria przyznawania stypendium:

       Do ubiegania sie o stypendium uprawnieni sa maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni  w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin, w których dochodów przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczacej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018r.
  • osiągneli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

  • Kandydat do stypednium spełniający kryteria po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018r. do 17 sierpnia 2018r. do godziny 16-ej. Wyprodukowany wniosek z systemu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powienien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (w najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018r.
  • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 9 października 2019r. ogłasza listę stypendystów
  • Warunkiem otrzymania stypendium jest:

- w I semestrze spełnienie kryteriów oraz przedłożenie do FEP do 22 października 2018r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów,
- w II semestrze przedłożenie do FEP do 12 marca 2019r. zaświadczenie o zaliczeniu I semestru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczenia, stypendysta ma obowiązek poinformować FEP.

 

Roczne stypendium wynosi 5000 zł.

Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

Wprowadzenie: M.R.