powiększ tekst A A A

wtorek 12.06.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

XXIV SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

 Odbyta w dniu 12 czerwca 2018 roku, w Świetlicy Gminnej w Trzcianie, XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana, prowadzona przez jej przewodniczącego - Ryszarda Śliwę, była pracowita i obfita w różnorodną tematykę. Oprócz bowiem tradycyjnych punktów, takich jak: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, porządku obrad, informacji Wójta Józefa Nowaka o jego międzysesyjnej działalności oraz interpelacji i wniosków sołtysów i radnych, w porządku obrad znalazło się sporo innych tematów. Stąd też udział w posiedzeniu zaproszonych gości, którzy referowali poszczególne zagadnienia. Sporo było także uchwał, w tym najważniejsza tego dnia o udzieleniu Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 Podczas tego posiedzenia Rada przyjęła szereg sprawozdań z działalności gminnych instytucji. Rada wys uchała obszernego sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie, przeanalizowała działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z oceną zasobów pomocy społecznej, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz zapoznała się z potrzebami w zakresie pomocy społecznej. Tematy te referowała Kierowniczka GOPS w Trzcianie - Elżbieta Burkowicz. Radni wysłuchali także infrormacji Kierownika Świetlicy Gminnej Pawła Sroki o działalności świetlic w 2017 roku oraz o proponowanym przebiegu Święta Gminy Trzciana zaplanowanego na dwa dni - 28 i 29 lipca 2018 r. (w sobotę m. in. koncerty zespołów "Expert" i "The Jaggers", w niedzielę "To lubię" i "Papa Dance"). O działalności bibliotek na terenie gminy mówiła kierowniczka tej instytucji - Anna Cierniak.
 W dalszej części posiedzenia Piotr Stańczuk z firmy EcoVidi zapoznał zgromadzonych z projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gm. Trzciana na lata 2018-2020. Posłużył się wieloma danymi statystycznymi i prezentacją komputerowa. W dalszej części posiedzenia Rada w jednogłośnym głosowaniu przyjęła uchwała te założenia.
 Podczas tej sesji Rada przyjęła kilka uchwał; wszystkie jednogłośnie (dostępne są w BIP). Niewątpliwie najważniejsze z nich to: zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gm. Trzciana za 2017 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium Przewodniczący Rady Ryszard Śliwa pogratulował Wójtowi Józefowi Nowakowi i Skarbnik Bożenie Jagielskiej a radni potwierdzili uznanie brawami. Z kolei Wójt podziękował za dobrą współpracę Radzie Gminy, a za dobra pracę urzędowi gminy i sołtysom.
 Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów (22 godziny), zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany budżetu gminy Trzciana na 2018 r. oraz ustalenie (zmniejszenie wynagrodzenia) Wójta Gminy - to kolejne decyzje Rady podjęte w formie uchwał.
 Niespodziewanie dłuższą dyskusję z udziałem wyjaśnień radcy prawnego Urzędu Gminy wywołała sprawa zmiana własności dziąłek w Ujeździe, należących kiedyś m. in. do nieistniejącej już firmy "GminPasz".
  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje i wolne wnioski zakończyły to pracowite posiedzenie Rady Gminy Trzciana.

                                                                            Zdjęcia, relacja, wprowadzenie: Tadeusz Olszewski