powiększ tekst A A A

piątek 15.06.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

DOBRY START W GMINIE TRZCIANA

Cel programu:
wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego

Kryterium dochodowe:
nie obowiązuje, bowiem świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny, przysługuje również rodzinom w których członek rodziny pracuje za granicą a dzieci mieszkają w Polsce


Wysokość świadczenia:
300,00 zł jednorazowo


Komu przysługuje świadczenie:
Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
⦁ dla dzieci do czasu ukończenia 20 roku życia
⦁ dla dzieci lub osobę uczącą się do ukończenia 24 roku życia (w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności)

Co zrobić by otrzymać świadczenie:
aby otrzymać świadczenie dobry start należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie
Kto może złożyć wniosek:
wniosek odpowiednio mogą złożyć:
⦁ matka lub ojciec dziecka
⦁ opiekun faktyczny
⦁ opiekun prawny
Kiedy świadczenie nie przysługuje:
⦁ na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
⦁ jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek:
⦁ od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (papierowo)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie, SekcjaŚwiadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – I piętro, pok. 7 / w budynku znajduje się instalacja przyzywowa dla osób mających problem z poruszaniem się/
⦁ od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną:
-portal emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/
-bankowość elektroniczna
wnioski złożone po 30 listopada 2018r. pozostaną bez rozpatrzenia

Kiedy spodziewać się wypłaty świadczenia?
⦁ ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
⦁ w przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa i wypłata następuje do 30 września

Kiedy otrzymam decyzję dotyczącą przyznania świadczenia „Dobry start"?
przyznanie świadczenie dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, informacje o przyznanym świadczeniu należy odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie. wyjątek: jeżeli we wniosku będzie podany adres poczty elektronicznej- informacja będzie przesyłana na ten email, decyzje będą wydawane jedynie w przypadkach odmowy świadczenia oraz nienależnie pobranych świadczeń.

O czym należy pamiętać:
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie. Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

materiał nadesłany: E.B., wprowadzajacy: A.B.

Foto relacja: