powiększ tekst A A A

środa 29.08.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Jak zadbać o własne bezpieczeństwo.

Jak zadbać o własne bezpieczeństwo.

Poczucie bezpieczeństwa dla każdego człowieka jest jedną z podstawowych potrzeb życiowych. W obszarze rodziny działania te mają również charakter indywidualnych przedsięwzięć. Natomiast działania samorządu w zakresie bezpieczeństwa ukierunkowane są na potrzeby całej społeczności lokalnej i obejmują szereg różnorodnych przedsięwzięć. Jednym z takich działań jest organizacja monitorowania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W tym zakresie gmina utrzymuje system ostrzegania oraz łączności funkcjonujący na bazie syren alarmowych i radiotelefonów użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne. W systemie uczestniczą także Sołtysi, którzy monitorują sytuację na swoim terenie. Łączność bezprzewodowa gminy z powiatem i województwem zapewnia wsparcie

w razie potrzeby oraz służy informowaniu o wydarzeniach na terenie gminy.

Na stronie, którą właśnie Państwo przeglądacie umieściliśmy informacje kierowane indywidualnie do każdego z nas, zawierające wskazówki: jak zachować się w przypadku np. powodzi, wichury itd., gdzie zadzwonić w razie niebezpieczeństwa itp.

Informacji należy szukać w prawym górnym rogu „BIP „ następnie po lewej stronie boczne menu zakładka „ Bezpieczeństwo".

Dodatkowo na stronie głównej gminy w zakładce „ Komunikaty

i ostrzeżenia " umieszczane będą ostrzeżenia meteorologiczne, hydrologiczne i inne otrzymywane z powiatu lub województwa, dotyczące powiatu bocheńskiego w tym naszej gminy. Ostrzeżenia podawane są w stopniach od 1 do 3 ( 1 – małe zagrożenie, 3 – duże zagrożenie).

Do obowiązków gminy należy m.in. organizowanie ostrzegania i alarmowania ludności, szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony, zarządzanie ewakuacji w razie potrzeby, organizowanie pomocy poszkodowanym, wyposażenie i utrzymywanie jednostek ratowniczych OSP. Natomiast obowiązkiem każdego z nas w przypadku zauważenia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia jest niezwłoczne powiadomienie osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz Straży Pożarnej, Policji , Wójta lub Sołtysa. Mamy także obowiązek znać zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy i wzywania pomocy specjalistycznej oraz stosowania się do poleceń kierującego akcją ratunkową.

Pamiętać należy, iż znajomość problematyki zagrożeń przyczynia się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa chociażby z tego powodu, że znamy zasady zachowania się w takiej sytuacji.

Zachęcamy więc do zaglądania na naszą stronę Internetową : http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Trzciana/przedmiotowe/Bezpieczenstwo/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/

oraz

http://www.trzciana.pl/komunikaty-i-ostrzezenia.html

 

J.D.