powiększ tekst A A A

środa 05.09.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Trzciana

R A D A  G M I N Y  T R Z C I A N A

ZAPROSZENIE - OGŁOSZENIE

RG.0002.XII.1.2012

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 września 2012 r.

/ wtorek / o godzinie 8.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję XII Sesję Rady Gminy,

na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy Trzciana.

3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Trzciana za I półrocze 2012 r.

5. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Trzciany.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012r.;

- utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie i nadania statutu;

- zmiany treści Statutu Gminy Trzciana;

- zmiany Uchwały Nr XXX/165/06 Rady Gminy Trzciana z dn. 25.08.2006r.;

- rozwiązania prawa użytkowania wieczystego;

- podziału Gminy Trzciana na okręgi wyborcze;

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana.

7. Informacja dyrektorów szkół odnośnie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

8. Interpelacje, zapytania i wnioski.

9. Sprawy bieżące.

10.Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy Trzciana.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Śliwa

Otrzymują:

1. Radni Rady Gminy.

2. Sołtysi.

3. Zaproszeni goście.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591      z późn. zm./ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.