powiększ tekst A A A

czwartek 27.12.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE TRZCIANA

„Każda praca jest możliwa do wykonania jeśli podzielić ją na małe odcinki".

Abraham Lincoln

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE TRZCIANA

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie dobiega końca kolejny rok realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Trzciana" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". W ten sposób kolejne 5 osób dostało konkretne narzędzia do poprawy swojej pozycji społecznej i sytuacji zawodowej.

W roku 2012 Uczestnikami Projektu było 5 osób z terenu Gminy Trzciana, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, oraz chcący poprawić swoją sytuację, gotowych na szereg szkoleń i spotkań ukierunkowanych na poprawę ich sytuacji. Głównym celem rojektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną Uczestników Projektu.

Przez 12 miesięcy trwania projektu Uczestnicy byli objęci różnymi instumentami aktywnej integracji:

• aktywizacji społecznej (udział Uczestników Projektu w zajęciach grupowych, tj. „Treningu kompetencji psychospołecznej" oraz „Trening kluczowych ról społecznych" oraz uczestniczenie w konsultacjach indywidualnych z psychologiem).

• aktywizacji zawodowej (udział w Uczestników Projektu w zajęciach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym)

• aktywizacji edukacyjnej ( udział w kursach zawodowych „Opiekun osób starszych i dzieci" oraz „Podstawy obsługi komputera" które obejmowały również zajęcia praktyczne").

• atywizacji zdrowotnej (skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy umożliwiających podjęcie zatrudnienia zgodnie z profilem ukończenia kursu zawodowego, oraz spotkanie informacyjne dotyczącego „Świadomego planowania rodziny".

Poświęcony przez Uczestników czas na udział w Projekcie, motywacja i zaangażowanie które towarzyszyło im przez cały czas Projektu opłaciło się, gdyż Projekt wyposażył uczestników w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości koniecznego stałego inwestowania w wiedzę i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co w przyszłości może ( jak pokazuje doświadczenie z ubiegłych lat realizacji Projektu) przyczynić się do zdobycia wymarzonej pracy. Uczestnicy Projektu podczas zajęć zdobyli wiedzę na temat własnych zasobów i możliwości wpływających na ich funkcjonowanie społeczne. Wszyscy Uczestnicy Projektu objęci byli ponadto wsparciem finansowym, a także pracą socjalną realizowaną przez pracowników socjalnych, którzy z każdym Uczestnikiem Projektu zawarli kontrakty socjalne i czuwali nad ich realizacją.

Projekt był realizowany zgodnie z założeniami określonymi w fazie koncepcyjnej co nie udało by się bez dużego zaangażowania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koordynatora Projektu.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza umożliwi Uczestnikom Projektu biorącym udział w projekcie aktywne wyjście na rynek pracy, pozwoli wzmocnić wiarę we własne siły, a przede wszystkim podnieść świadomość korzyści płynących z kształcenia i aktywności zawodowej.

Wszystkim uczestniczkom projektu serdecznie dziękujemy za udaną współpracę oraz życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Dziękujemy także osobom i instytucjom, które wspierały i współpracowały z Ośrodkiem w realizacji poszczególnych zadań projektu. A my zmotywowani do dalszego działania pracujemy już nad kolejnym Projektem opracowywanym na lata 2013-2015.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Trzcianie