powiększ tekst A A A

czwartek 04.04.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Od 2011r. na terenie naszej gminy działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany przez Wójta Gminy Trzciana Józefa Nowaka.

Powołanie Zespołu stało się możliwe za sprawą Ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, która poszerzyła zadania Gmin w całym kraju o stworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych, Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego został wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu,-został nim starszy pracownik socjalny mgr Bogumiła Bobak. Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do 31.03.2013 r. był Kierownik Posterunku w Trzcianie asp. sztab. mgr Jacek Trzeciak, który z dniem 01.04.2013r. został powołany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni.Dzięki owocnej współpracy z asp. sztab. Jackiem Trzeciakiem udało się pomóc wielu rodzinom, w których występowała przemoc. Pan Jacek Trzeciak jako policjant, a równocześnie Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wykazał się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, a dzięki współpracy z nim możliwe było strategiczne ukierunkowanie działań dot. przeciwdziałania przemocy, usprawnienie przepływu informacji oraz reagowanie na zidentyfikowane problemy społeczne, w szczególności dot. przemocy w rodzinie.Panu Jackowi Trzeciak dziękujemy za sumienność, profesjonalizm, skuteczność oraz rzetelną pracę. Życzymy bezpiecznej służby, dobrych wyników i satysfakcji z wykonywania tego niełatwego zawodu.

Zespół Interdyscyplinarny ma zadanie doradcze w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich placówek oświatowych oraz instytucji pomocowych w naszej Gminie w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Każdy problem zgłaszany do zespołu interdyscyplinarnego, poddawany jest głębokiej analizie, przez co można określić, jakiej pomocy potrzebuje dana osoba. Wprawdzie zespół interdyscyplinarny nie ma mocy rozwiązywania problemów, ale członkowie Zespołu są wsparciem przy jego eliminacji. Członkowie zespołu mogą również podjąć stosowne kroki w kierunku osób stosujących przemoc w rodzinie. Żadna osoba zgłaszająca się po pomoc nie pozostaje z kłopotem sama.

Warunkiem koniecznym w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym jest szeroko rozumiana współpraca wszystkich jednostek pomocowych w gminie. To od wczesnej diagnozy środowiska rodzinnego zależeć będzie opracowanie indywidualnego planu pracy dla danej rodziny. Ważne jest, aby problemu nie tłumić w sobie, ale przy pomocy doświadczonych ludzi, ostatecznie go rozwiązać.

Gdzie uzyskać poradę?

Każdy, kto chce zasięgnąć informacji i wsparcia specjalistów lub uzyskać poradę z zakresu interdyscyplinarnej wiedzy może zrobić to w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie w terminach:

12 marca 2013r.

11 czerwca 2013r.

10 września 2013r.

10 grudnia 2013r.

 

Zespół ma swoje posiedzenie w drugie wtorki miesiąca podsumowującego kwartał i jest do dyspozycji mieszkańców od godziny 14.00 – 15.00. Na spotkanie nie trzeba się umawiać.

 

PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
W RODZINIE ORAZ DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANIE


* 1 i 3 środy każdego miesiąca 15.30 – 17.30 pomoc psychologiczna

* 2 środy każdego miesiąca 15.30 – 17.30 pomoc w pisaniu pism urzędowych, procesowych

* 4 środy każdego miesiąca 15.30 – 17.30 informacja dotycząca kwestii socjalnych

* każdy poniedziałek miesiąca 7.30-9.30 informacja dotycząca kwestii socjalnych

 

Kontakt:

przeciwprzemocytrzciana@gmail.com

tel. 14 613-60-02 , 14 611-62-56

                                                                             

                                                                                    Przewodniczący Zespołu