powiększ tekst A A A

poniedziałek 20.05.2013

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

NOWY SYSTEM GOSPADARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGREGACJI ODPADÓW- 05.06.2015r.

Firma „Traszkan", która odbiera odpady komunalne z terenu naszej gminy, poinformowała pracowników Urzędu Gminy w Trzcianie, iż zauważyli że mieszkańcy zaprzestają segregacji odpadów i dużo recyklingu trafia do zmieszanych odpadów. Firma twierdzi, że problem narasta, porównując statystycznie do ubiegłego roku jest coraz więcej odpadów, a coraz mniej recyklingu.
Jednocześnie firma oznajmiła, że zwróci szczególną uwagę na recykling w workach czarnych z poszczególnych posesji. Pragniemy również przypomnieć, że opłata za odpady nieposegregowane jest dwukrotnie wyższa, niż za odpady posegregowane. Idąc w ślad za pismem firmy „Traszkan" apelujemy o segregację odpadów!

Przypominamy jak należy prawidłowo segregować odpady: ulotka dotycząca segregacji odpadów.

Jeszcze raz prosimy Państwa o segregację śmieci zgodnie, ze złożonymi deklaracjami na śmieci.

Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana.

Ponadto informujemy, ze w uchwale w sprawie wzoru deklaracji określony został wykaz dokumentów potwierdzających dane w deklaracji, które należy dołączyć do deklaracji, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Trzciana.
- oświadczenie wskazujące liczbę osób pozostających poza granicami kraju,
- oświadczenie wskazujące liczbę osób zamieszkałych poza granicami Gminy Trzciana,
- oświadczenie wskazujące liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Trzciana
pod innym adresem niż adres zameldowania.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 69 8589 0006 0030 0000 0202 0001 lub u inkasentów (sołtysów) raz na kwartał bez wezwania w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca każdego roku kalendarzowego,
2) za II kwartał do 15 maja każdego roku kalendarzowego,
3) za II kwartał do 15 września każdego roku kalendarzowego,
4) za IV kwartał do 15 listopada każdego roku kalendarzowego,

PLAN WYWOZU ODPADÓW

ROK 2017

Styczeń 9, 23
Luty 13, 27
Marzec 13, 27
Kwiecień 10, 24
Maj 8, 22
Czerwiec 12, 26
Lipiec 10, 24
Sierpień 14, 28
Wrzesień 11, 25
Październik 9, 23
Listopad 13, 27
Grudzień 11, 27
Odpady komunalne + BIO +
recykling (szkło, plastik, metal) + odp.niebez.

 

Odpady wielkogabarytowe odbierane są na telefoniczne zgłoszenie do Firmy TRASZKAN tel. 12/2715117

_________________________________________________________
Dane kontaktowe do firmy Traszkan: tel: 12-271-51-17, 12-271-05-70
e-mail: traszkan@poczta.onet.pl, www.traszkan.pl

UWAGA !
WORKI Z RECYKLINGIEM PROSIMY WYSTAWIAĆ PEŁNE !

Trzciana, dnia 16.06.2014r.

 

 

Nowym systemem zbiórki odpadów objęte zostaną wszystkie zamieszkane nieruchomości na terenie Gminy Trzciana. Odbioru odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny do worków lub pojemników będzie dokonywała firma wyłoniona przez Urząd Gminy w drodze przetargu. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej ( dot. biura, sklepu, urzędu, przedszkola, restauracji, zakładu usługowego, produkcyjnego itp.) zobowiązany jest do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej Gminy Trzciana.

 

 

Wykaz podmiotów, które uzyskały stosowny wpis prezentujemy w pliku poniżej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym (np. sklep) właściciel nieruchomości zobowiązany jest dodatkowo (oprócz złożenia deklaracji do urzędu Gminy) do posiadania umowy na wywóz odpadów komunalnych z tej działalności.

wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalnosci regulowanej

wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej- 2015r.

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy w terminie nie złożą deklaracji bądź zachodzić będzie wątpliwość co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy zobowiązany jest określić w drodze decyzji administracyjnej wysokość opłaty za odpady. W przypadku nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami będą one ściągane w myśl przepisów ustawy "Ordynacja podatkowa".

 

Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne są w Urzędzie Gminy Trzciana.