powiększ tekst A A A

środa 22.08.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

GMINA TRZCIANA Z PROMESAMI NA ODBUDOWĘ DRÓG I MOSTKÓW

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński 2 sierpnia 2018 roku przyznał kolejne promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach podziału środków rządowe wsparcie otrzymają samorządy: Powiatu Dąbrowskiego, Myślenic, Rabki-Zdroju, Stryszawy , Koniuszy i Trzciany. Wysokość dotacji dla wymienionych jednostek wyniesie łącznie 2 mln 340 tys. złotych. Ze środków tych dofinansowanych zostanie 9 zadań związanych z remontem dróg gminnych, jedno dotyczące odbudowy przepustu, a także jedno dotyczące remontu mostu.
 W dniu 21 sierpnia 2018 roku dokument promesy przywiózł osobiście do Trzciany Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron. Uroczystość przekazania promesy miała miejsce w gabinecie Wójt Gminy Trzciana Józefa Nowaka. Uczestniczył w niej także Wicestarosta Bocheński Józef Mroczek, który pierwszy złożył gospodarzowi gminy gratulacje.
 Promesa informuje Wójta Gminy Trzciana, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2018 r. zadania pn."Remont drogi gminnej Trzciana - Wrona (Na Zarzeczu) nr drogi 580511K, nr działki 1076 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+400. Wysokość dotacji wynosić będzie 120.000 zł. nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego po przekazaniu przez nią do dnia 15 października 2018 r. dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych budżetu państwa.
 Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak nie kryje radości z otrzymania w tym roku już piątej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, bo dzięki temu uda się sporo zrobić w gminnej infrastrukturze drogowej. Dwie promesy są na remont przyczółków mostów w Trzcianie (do Wierzbickich) i Rdzawie (na Pustkach) oraz dwie na remont dróg gminnych w Leszczynie (Gacki, Łęki). Do każdego z tych zadań samorząd musi z własnego budżetu dołożyć przynajmniej 20% kosztów (czasem więcej, jeśli wybrany przetarg będzie na wyższą kwotę).
- Będziemy się starać o kolejne środki z budżetu państwa na usuwanie zniszczeń dokonanych przez ulewy w dniach 17-19 lipca br. Ucierpiało przede wszystkim ujęcie wody w Kamionnej; zniszczenia są także na drogach. Ogłosiłem już przetargi na wykonanie prac, na które otrzymałem wcześniejsze promesy - informuje Wójt Józef Nowak. Cieszy się bardzo z promesy otrzymanej 21 sierpnia br. Droga Trzciana - Wrona ucierpiała już w 2009 roku. Tymczasem kilka razy w tygodniu musi nią jeździć karetka do osób starszych i niepełnosprawnych. Jest tak też kilka innych domostw, a ci ludzie zasłużyli na to, by mieć dobrą drogę.
 Wspomniane powyżej, a dofinansowane z budżetu państwa zadania, muszą być wykonane przed końcem 2018 roku.

                                                      Opracowanie, zdjęcia i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski