powiększ tekst A A A

wtorek 04.09.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

XXVI SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

 Najprawdopodobniej przedostatnia sesja obecnej kadencji Rady Gminy Trzciana miała miejsce w Świetlicy Gminnej, w dniu 4 września 2018 roku. Obrady prowadził jej przewodniczący Ryszard Śliwa, a oprócz radnych i sołtysów, w sesji uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Trzcianie, oraz goście, w tym dyrektorzy szkół: Szkoły Podstawowej w Kamionnej - Katarzyna Janiczek, Szkoły Podstawowej w Leszczynie - Agnieszka Adamus, Szkoły Podstawowej w Kierlikówce - Beata Stochel, Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej - Paweł Łącki, Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie - Andrzej Kącki oraz podkom. Krzysztof Cetnarski z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu.
  Po otwarciu posiedzenia Ryszard Śliwa stwierdził prawomocność obrad, a następnie radni przyjęli protokół poprzedniego posiedzenia oraz porządek obrad, który obejmował 14 punktów.
 Po sprawach proceduralnych Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak przedstawił obszerna informację o swojej działalności. Przedstawił ją w formie chronologiczno-problemowego sprawozdania obejmującego okres od czerwca do początku września br. W tym okresie Wójt wziął udział w wielu urzędowych spotkaniach, gminnych i powiatowych uroczystościach i imprezach, ogłosił kilka przetargów, odbył kilka wizyt terenowych,podpisał kilka umów, w tym w sprawie zakupu nowego samochodu dla ŚDS w Rdzawie. Poinformował zebranych, że pożegnał przechodzące na emeryturę nauczycielki (Marzannę Hojda - Kamionna; Marię Kącka i Marylę Więcław - Kierlikówka, Cecylię Piskorz - Łąkta Dolna), którym - w dowód uznania ich zasług w pracy pedagogicznej - wręczył Nagrody Wójta. Po rezygnacji z pęłnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leszczynie i przejściu na emeryturę Marii Dyrdał, na wakujące stanowisko Wójt powołał Agnieszkę Adamus.
 Podczas tej sesji dyrektorzy szkół kolejno poinformowali Radę o zrealizowanych w ostatnim okresie remontach, modernizacjach i przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego. Dziękowali sołtysom, radnym, rodzicom, firmom za wielką pomoc przy realizacji remontów. Ale jednocześnie zgłosili Radzie najważniejsze potrzeby, których jest nadal sporo. Najważniejsze dotyczą modernizacji sprzętu w pracowniach komputerowych oraz remontów i budowy przyszkolnych boisk. Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorom za ofiarną pracę, życzył zrealizowania kolejnych zamierzeń oraz dobrego roku szkolnego.
 Po pozytywnych opiniach wszystkich komisji Rady oraz RIO jednogłośnie przyjęta została informacja Skarbnika i Wójta Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Trzciana za I półrocze 2018 roku.
Rada podjęła osiem uchwał, które zapadały, poza jedną, jednogłośnie, a dotyczyły m. in: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2018 r.; ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gm. Trzciana; regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gm. Trzciana; rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Trzciana w sprawie naliczania podatku rolnego (Rada uznała skargę za bezzasadną) oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018 na rozbudowę budynku Urzędu Gminy (obiekt wielofunkcyjny). Komisję Rady, Wójt i Przewodniczący Rady uznali, że kredyt (3 mln 800 tys. zł) nie sparaliżuje działalności samorządu, a zadłużenie w 2018 roku wyniesie 24% budżetu i jest to poziom bezpieczny.
Obecny na sesji przedstawiciel Policji odpowiedział na pytania i wnioski radnych i sołtysów, które dotyczyły wałęsających się psów zagrażających dzieciom idącym do szkoły, organizowania pogadanek w szkołach oraz zagrożenia narkotykami i dopalaczami.
 Rada wysłuchała także obszernych informacji Sekretarz Gminy Danuty Michniak-Dutkiewicz dotyczących zbliżających się wyborów samorządowych. W końcowej części posiedzenia Wójt Józef Nowak udzielił odpowiedzi na zgłoszone podczas sesji interpelacje i wnioski, które w większości dotyczyły szkód po ulewach oraz obcinania drzew zwisających nad drogami gminnymi i powiatowymi, a także dowozów dzieci do szkół.
Kilka minut po godzinie 12 Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad. Protokół z posiedzenia i treść wszystkich uchwał dostępne będą w BIP-ie Gminy Trzciana.

                                                                         Zdjęcia, relacja, wprowadzenie: Tadeusz Olszewski