powiększ tekst A A A

poniedziałek 18.02.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

REKRUTACJA do projektu „ Jutro- już dziś integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana” rozpoczęta

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie jako realizator projektu pn. „Jutro-już dziś-aktywizacja społeczna i zawodowa” informuje, że trwa rekrutacja do udziału w projekcie.

Rekrutację w roku 2019r. zaplanowano na okres styczeń-marzec 2019r., dlatego już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do skontaktowania się z pracownikami tut. Ośrodka, w celu skorzystania z oferty, tym bardziej, że jest to ostatni rok realizacji projektu.

 INFORMACJA O PROJEKCIE
* Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku
* Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, oraz zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt poprzez poprawę oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników projektu ma przyczynić się do ich aktywnego włączenia w życie społeczno-zawodowe.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
* osoby w wieku aktywności zawodowej
* osoby bezrobotne
* osoby zarejestrowane w PUP, osoby zakwalifikowane do III profilu
* osoby bierne zawodowo
* osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
* osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub zawodowym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
*osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
*osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
*osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
*osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
*osoby niepełnosprawne intelektualnie,
*osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
*osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

WARTOŚĆ I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
*projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
* wartość projektu na lata 2017-2019 wynosi 571 300,24 zł., tj. kwota dofinansowania wynosi
485 605,05 zł, zaś kwota wkładu własnego 85 695,19 zł. Wartość projektu w roku 2017 wyniesie: 195 893,75 zł, w roku 2018: 190 618,75 zł, w roku 2019: 184 787,74 zł.

OFERTA PROJEKTOWA
* indywidualna diagnoza potrzeb realizowana przez psychologa i doradcę zawodowego, która pozwoli na zastosowanie różnorodnych, kompleksowych, zindywidualizowanych form wsparcia, dopasowanych do poziomu możliwości potrzeb uczestników.
* zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym lub/i zajęcia indywidualne z psychologiem,
* warsztaty z doradcą zawodowym,
* zajęcia grupowe z psychologiem,
* szkolenia zawodowe,
* kursy zawodowe
* staże zawodowe,
*prace społecznie użyteczne
* ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i/lub zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
* zajęcia prowadzone w Klubie Integracji Społecznej w GOPS Trzciana
* wsparcie asystenta rodziny
* wsparcie finansowe

REKRUTACJA:
* warunkiem uruchomienia procedury rekrutacji jest wypełnienie przez Kandydata kwestionariusza naboru, który można wypełnić w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek- piątek 7.30-15.30 u pracowników socjalnych lub wypełniony kwestionariusz, którego wzór jest udostępniony na stronie www Ośrodka przesłać drogą elektroniczną na adres: projektRPO@gopstrzciana.pl W szczególnych sytuacjach kwestionariusz naboru może zostać wypełniony w miejscu zamieszkania Kandydata po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu oraz jego realizacji można uzyskać w biurze projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie:
Biuro projektowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie
Trzciana 248, 32-733 Trzciana
Kontakt:
tel: 14 613 60 02, 14 611 62 56
e-mail: projektRPO@gopstrzciana.pl
strona internetowa: www.gopstrzciana.pl
                                    http://gopstrzciana.pl/index.php/projekt-rpo-jutro-juz-dzis
Udział w Projekcie jest bezpłatny.

To właśnie teraz jest ten moment,kiedy od Twojego wyboru zależą Twoje działania!
Nie bój się jutra!
Nie zwlekaj- przyjdź, zapytaj, zapisz się już dziś!
Twoja decyzja może otworzyć Ci drogę ku łatwemu życiu. I ty ją podejmiesz.
Zadbaj o swoje JUTRO-JUŻ DZIŚ

 

 

Wprowadzenie: M.R.

Materiał nadesłany: GOPS Trzciana