powiększ tekst A A A

poniedziałek 25.02.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

DARMOWA POMOC PRAWNA W 2019r.

DARMOWE PORADY PRAWNE NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO

CO OBEJMUJĄ?

- Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

 • poinformuje o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego, lub
 • sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym,
 • poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

- Osoba uprawniona otrzyma pomoc w zakresie każdej dziedziny prawa.
- Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • podejmie działania zmierzające do podniesienia świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z osobą uprawnioną plan działania oraz udzieli pomocy w jego realizacji.

DLA KOGO?

- Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu.

- Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu bocheńskiego, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefoniczne lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
Aby osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mogła skorzystać z pomocy prawnej, w sposób opisany powyżej, przed uzyskaniem porady należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Bochni (pocztą, za pomocą osoby trzeciej):

 • kopię dokumentu potwierdzającego znaczną niepełnosprawność ruchową,
 • oświadczenie o tym, iż osoba niepełnosprawna nie może stawić się w punkcie osobiście,
 • oświadczenie, że osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Wzory oświadczeń znajdują się w punktach oraz na stronie www.poradyprawne.powiatbochenski.pl .

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Starając się o poradę w wybranym miejscu należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby osobom pracującym nad sprawą dostarczyć możliwie wszystkich informacji dotyczących problemu, z którym się zwracamy tj.:

 • należy zgromadzić jak największą liczbę dokumentów istotnych dla sprawy takich jak np. umowy, akty notarialne, pisma urzędowe itp.,
 • przypomnieć i spisać sobie najważniejsze fakty, daty,

Im więcej danych uzyskają osoby które będą pracowały nad danym problemem, tym większa szansa na uzyskanie pomocnej porady, w konkretnej indywidualnej sprawie.

JAK UZYSKAĆ PORADĘ?

 • Ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 14 615 37 92
 • Zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wybranego podczas rejestracji
 • Wypełnij oświadczenie
 • Uzyskaj poradę
 • Wypełnij kartę pomocy wraz z osobą udzielającą porady
 • Anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady

Od stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.

 

Przez "inną osobę" rozumie się osobę, która:

- ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Wprowadzenie: M.R.