powiększ tekst A A A

piątek 08.03.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2019

       Od 6 marca na terenie powiatu bocheńskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Miejscem, w którym odbywa się  kwalifikacja jest Komenda  Państwowej Strazy Pożarnej    w Bochni , ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7

       Dla osób z terenu Gminy Trzciana kwalifikacja wojskowa  odbędzie się w dniach 13 i 14 marca 2019 r.  Osoby zobowiązane do stawiennictwa  otrzymały wezwanie imienne. Wezwaniem do kwalifikacji jest także obwieszczenie Wojewody Małopolskiego rozplakatowane na terenie gminy.


   W przypadku jakichkolwiek pytań lub konieczności zmiany terminu stawienia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej można kontaktować się z pracownikiem UG Trzciana  tel. 14 648 44 27 ( Jerzy Dudek).
                                              

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet, podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się ochotników, którzy ukończyli 18  rok życia.

  
    Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane poddać się badaniom lekarskim. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

   Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta , właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.
 
   W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe doprowadzenie jej do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku podlegają mężczyźni:

- urodzeni w 2000 roku;

- urodzeni w latach 1995-1999 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, oraz zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają także kobiety:

- kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944)

 

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości w celu okazania go wójtowi.

- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy  w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień,

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

 

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu potrwa do 5 kwietnia br..


Opracował: Jerzy Dudek

Wprowadzenie: M.R.