powiększ tekst A A A

piątek 24.05.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

GS W ŻEGOCINIE OGŁASZA PRZETARG

 Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Żegocinie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
I. Działki nr 428 o pow. 0,13 ha położonej w Kamionnej, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 257 m2 objętej KW nr TR10/00030949/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni. Sprzedawaną nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.
II. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
III. Oferty pisemne z proponowaną ceną należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg -Kamionna" w biurze Spółdzielni Żegocina nr 149 w terminie do dnia 28.06.2019 r , do godz. 11.00.
Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2) w przypadku przedsiębiorców –NIP, REGON, aktualny odpis z KRS lub z CEIDG.
3) oferowaną cenę;
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu
IV. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godz. 12.00. w biurze Spółdzielni.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości.
 Uczestnik przetargu wybrany jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
  Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny jednorazowo najpóźniej w chwili zawarcia umowy.
V. Oferent zobowiązany jest wpłacić pod rygorem niedopuszczenia do przetargu wadium w wysokości 20.000,00 zł w kasie Spółdzielni najpóźniej na godzinę przed otwarciem ofert.
VI. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
- zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, którejkolwiek z ofert,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami w przypadku ofert równorzędnych.
VII. Wadia wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostają zwrócone niezwłocznie po wyborze nabywcy nieruchomości.
Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
VIII. Bliższe informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod nr tel. 14 613 20 01.

 

                                                                                 Materiał nadesłany: GS w Żegocinie. Wprowadzenie: T. Olszewski