powiększ tekst A A A

poniedziałek 30.12.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

DARMOWE PORADY PRAWNE W NASZEJ GMINIE

Od stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Trzcianie w każdą środę udzielane będą darmowe porady prawne.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami przedstawionymi poniżej.

 

 

SYSTEM DARMOWEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO

[zmiany od 1 stycznia 2020 roku]

 

 

System darmowego poradnictwa na terenie powiatu bocheńskiego obejmuje

nieodpłatną pomoc prawną

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

nieodpłatną mediację

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Osoba uprawniona otrzyma pomoc w zakresie każdej dziedziny prawa.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA:

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

DLA KOGO?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikacji, istnieje możliwość rezerwacji wizyty za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: porady.prawne@powiat.bochnia.pl. Ponadto w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Bochni istnieje możliwość skorzystania z porady przy udziale tłumacza języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w trakcie rejestracji). 

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu bocheńskiego, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, umożliwiono uzyskanie porady telefonicznej (jeśli zakres porady umożliwi taki sposób komunikacji) lub w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

 

JAK?

ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu:  14  615 37 92

zgłoś się w wyznaczonym terminie do wybranego podczas rejestracji punktu

wypełnij oświadczenie

uzyskaj poradę

wypełnij kartę pomocy wraz z osobą udzielającą porady

anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.

Osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu porad prawnych lub obywatelskich bez wcześniejszego umówienia terminu nie uzyskają porady.

 

GDZIE I KIEDY?

W 2020 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu bocheńskiego udzielane będą według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach:

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Lokalizacja

Adres

Dni i godziny pracy

Osoba udzielająca porady

Punkt prowadzony przez

Starostwo Powiatowe w Bochni

pok. nr 4 

ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

poniedziałek:

8:00-16:00

radca prawny/ adwokat

radcy prawni i adwokaci

wtorek-piątek:

7:30-15:30

Urząd Gminy Lipnica Murowana

pok. Nr 2

32-724 Lipnica Murowana 19

poniedziałek:

8:00 - 12:00

radca prawny lub adwokat lub inna osoba*

Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Urząd Gminy Łapanów

pok. Nr 4

32-740 Łapanów 34

wtorek:

8:00 – 12:00

Urząd Gminy Trzciana

pok. Nr 5

32-733 Trzciana 302

środa:

8:00 – 12:00

Urząd Gminy Żegocina

pok. Nr 21

32-731 Żegocina 316

czwartek:

8:00 – 12:00

Urząd Gminy Lipnica Murowana

pok. Nr 2

32-724 Lipnica Murowana 19

piątek:

9:00 – 13:00

 

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Lokalizacja

Adres

Dni i godziny pracy

Osoba udzielająca porady

Punkt prowadzony przez

Urząd Gminy Drwinia

pok. Nr 5 

(oraz pok. Nr 1 (dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się) 

32-709 Drwinia 57

poniedziałek:

13:00 - 17:00

doradca

Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

wtorek:

12:00 - 16:00

środa:

14:00 - 18:00

czwartek:

9:00 - 13:00

Urząd Gminy Rzezawa

pok. Nr 9 

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

piątek:

8:00 – 12:00

doradca

 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby osobom pracującym nad sprawą dostarczyć możliwie wszystkich informacji dotyczących problemu, z którym się zwracamy, w szczególności: należy zgromadzić jak największą liczbę dokumentów istotnych dla sprawy takich jak np. umowy, akty notarialne, pisma urzędowe, przypomnieć i spisać sobie najważniejsze fakty, daty.

Im więcej danych uzyskają osoby, które będą pracowały nad danym problemem, tym większa szansa na uzyskanie pomocnej porady, w konkretnej indywidualnej sprawie.

___________________________________
*Przez inną osobę rozumie się osobę, która:
1) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
3) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

Wprowadzenie: M.R.