powiększ tekst A A A

piątek 20.03.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy

  ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam,
w dniu 25 marca 2020r. tj. środa o godz. 16.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Trzciana,
 na którą zapraszam proponując porządek obrad jak poniżej:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
z poprzedniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Trzciana na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Kamionna, gmina Trzciana.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu odnowy miejscowości Kamionna”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu odnowy miejscowości Leszczyna”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu odnowy miejscowości Łąkta Dolna”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu odnowy miejscowości Trzciana”.
9. Podjęcie uchwały ws. zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2020r.
10. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka
w Gminnym Klubie Dziecięcym „Maja” w Leszczynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Trzciana.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Radę Gminy Trzciana.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Trzciana znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzciana na 2020r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Świetlicy w Trzcianie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury i Turystyki
w Trzcianie i nadania jej statutu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020r.
19. Interpelacje, zapytania i wnioski.
20. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rozdziałem 5, § 9 ust. 1 i 2 w/w Rozporządzenia sesja odbędzie się  wyłącznie z udziałem Radnych, Wójta Gminy, osób referujących projekty uchwał oraz obsługi technicznej.

Link do transmisji na żywo: https://trzciana.sesja.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

 

 

Otrzymują:
1.  Radni Gminy Trzciana.


Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r. poz. 506/ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 


 

 

Wprowadzenie: M.R.