powiększ tekst A A A

wtorek 01.09.2020

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

POMOC W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO.

       Do 15 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Trzciana.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.),

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm)

Kto może otrzymać?

- Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wprowadzenie: w.k.