powiększ tekst A A A

piątek 25.09.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Trzciana


RG.0002.15.2020    


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam,
że na dzień 30 września 2020r. o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie
zwołuję XV Sesję Rady Gminy Trzciana,
  proponując porządek obrad jak w załączeniu.


Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i sanitarnych, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD
XV sesja Rady Gminy Trzciana
30 września 2020r. godz. 9.00 - Świetlica Gminna w Trzcianie

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

3. Przyjęcie informacji Wójta Gminy o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana za I półrocze 2020 r.

4. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach oraz stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w warunkach zagrożenia epidemicznego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Trzciana
na rok szkolny 2020/2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnej Świetlicy w Trzcianie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzciana.

9.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Trzciana.

11. Interpelacje, zapytania i wnioski.

12. Sprawy bieżące.

13. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

 

 

Otrzymują:
1.  Radni Gminy Trzciana.
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713/ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
2.  Sołtysi.

 

Klauzula

 

 

Wprowadzenie: M.R.