powiększ tekst A A A

środa 04.11.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA z XVI Sesji Rady Gminy Trzciana

       W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa nadzwyczajna XVI sesja Rady Gminy Trzciana zwołana na dzień 29 października br. odbyła się w trybie zdalnym, bez udziału sołtysów, osób zaproszonych i mieszkańców gminy.
W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Po przyjęciu sprawozdania Wójta Gminy Cezarego Stawarza z działalności międzysesyjnej podjęto dwie uchwały dot. spraw finansowych tj. uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r. i uchwałę dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - wprowadzone zmiany pozwolą na realizację zadań w zakresie remontu drogi gminnej w Kierlikówce w kierunku kościoła oraz w zakresie rozbudowy świetlicy w Kamionnej.

 

Podczas sesji radni zapoznali się z pisemną prośbą złożoną przez OSP w Leszczynie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki, zwiększenie nakładów finansowych na OSP w Gminie Trzciana oraz podniesienia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Z uwagi na potrzebę bardziej wnikliwego przedyskutowania tych kwestii radni zgodnie poparli propozycję Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy, aby tematy te rozpatrzyć na najbliższym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

W pkt dot. spraw bieżących Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniu 08 października br. Pani Sabina Wojewoda - radna z okręgu wyborczego nr 8, wieś Leszczyna złożyła pismo o zrzeczeniu się mandatu radnej z przyczyn osobistych. Pismo zostało przekazane do Komisarza Wyborczego w Tarnowie, który postanowieniem z 26 października 2020r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej z dniem 12 października 2020r. W tym okręgu niebawem przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła również informację o analizie oświadczeń majątkowych wójta, radnych oraz pracowników samorządowych za 2019r., przeprowadzonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki /dot. Wójta
i Przewodniczącej RG / oraz przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni - analiza nie wykazała nieprawidłowości mających wpływ na merytoryczną treść złożonych oświadczeń.

W sprawach bieżących do realizacji w porozumieniu z kierownikami miejscowych przychodni Wójt przyjął wniosek radnego Stanisława Pastuszaka o usprawnienie telefonicznej rejestracji pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Trzcianie.
Radny zasugerował wprowadzenie i udostępnienie pacjentom dodatkowego nr telefonicznego do tych przychodni - jego zdaniem pozwoliłoby to na szybszy kontakt i wstępną selekcję chorych, mających niejednokrotnie trudności z dodzwonieniem się do Ośrodka Zdrowia.

Retransmisja z obrad dostępna jest TUTAJ, podjęte uchwały w BIP TUTAJ.

 

 

Wprowadzenie: M.R.