powiększ tekst A A A

czwartek 26.11.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XVII Sesję Rady Gminy Trzciana

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień     30 listopada 2020r. o godz. 18.00 zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Trzciana, proponując porządek obrad jak w załączeniu.


W związku z aktualna sytuacją epidemiczną udział mieszkańców w obradach zostaje ograniczony - sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Transmisja z sesji -  tutaj.

 


PORZĄDEK OBRAD
XVII Sesja Rady Gminy Trzciana
30 listopada 2020r. godz. 18;00 - Urząd Gminy w Trzcianie

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzciana na lata 2020 – 2025
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane  na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położone na terenie Gminy Trzciana.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Trzciana.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Maja" w Leszczynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

 

                                                     

Wprowadzenie: M.R.