powiększ tekst A A A

środa 09.12.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Relacja z XVII Sesji Rady Gminy Trzciana

       W dniu 30 listopada 2020r. o godzinie 18;00 odbyła się XVII  Sesja Rady Gminy Trzciana.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, ograniczamy się wyłącznie do uczestnictwa Radnych
w Sesji Rady Gminy. W obradach sesji Rady Gminy uczestniczyło 12 radnych.

Po odczytaniu przez Wójta Gminy sprawozdania międzysesyjnego pod obrady podjęto dziesięć uchwał jak poniżej:

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzciana na lata 2020 – 2025

 - Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2020 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana.

- Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane  na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położone na terenie Gminy Trzciana.

Uchwalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 17,00 zł za jedną osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. U właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy nie posiadają kompostownika cena zwiększa się o 4 zł.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową, roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 156,00 zł od nieruchomości.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Ustalano stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 120 litrów - w wysokości 13,00 zł. Ustalano wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za pojemnik o pojemności 120 litrów - w wysokości 26,00 zł.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Trzciana.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Maja" w Leszczynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

W punkcie dotyczącym spraw bieżących Przewodnicząca ponownie odczytała pismo, którym wnioskodawcą był Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki, zwiększenie nakładów finansowych na OSP w Gminie Trzciana oraz podniesienia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.  Ustalono jednogłośnie, iż  Gmina będzie starać się na dofinansowanie w 2021 roku, natomiast  w kwestii  nakładu finansowego oraz ekwiwalentu pozostaje bez zmian.

Kolejne odczytane pismo przez Panią Przewodniczącą dotyczyło podatku dla działalności gospodarczych zajmujących się produkcją zielonej energii. Wójt skierował propozycję do Radnych, aby ten temat został poddany analizie na najbliższej Komisji Rady Gminy.

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się stronie BIP. Relacja z Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2020r. znajduję się na stronie TUTAJ

 

 

 

Wprowadzenie: M.R.