powiększ tekst A A A

piątek 05.03.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XIX Sesję Rady Gminy Trzciana

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 10.03.2021r. o godz. 18.00 zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Trzciana, proponując porządek obrad jak w załączeniu.


W związku z aktualna sytuacją epidemiczną udział mieszkańców w obradach zostaje ograniczony - sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Transmisja z sesji -  tutaj.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

 


P
ORZĄDEK OBRAD
XIX Sesja Rady Gminy Trzciana
10.03.2021r. godz. 18;00 - Urząd Gminy w Trzcianie

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
  z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Świetlicy i Gminnej Biblioteki Publicznej.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2021r.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobra 
  na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy – etap I”.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.
 9. Przyjęcie uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Trzciana znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy.
 11. Przyjęcie uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze realizacji zadania w zakresie udzielania tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w schronisku prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzciana.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie diet dla Radnych.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Trzciana środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Trzciana w 2021 roku.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzciana, gmina Trzciana.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uzyskania pisemnych gwarancji związanych z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanymi przez Rząd RP od 2021r.
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uzyskania pisemnych gwarancji związanych z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanymi przez Rząd RP od 2021r.
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 22. Przyjęcie uchwały w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 24. Sprawy bieżące.
 25. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

  KLAUZULA RODO

 Wprowadzenie: M.R.