powiększ tekst A A A

środa 17.03.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z XIX SESJI RADY GMINY

Pierwsza w tym roku kalendarzowym Sesja Rady Gminy Trzciana odbyła się w dniu 10 marca 2021r. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne została przeprowadzona w formie zdalnej , przy udziale 13 radnych. Sesja była transmitowana na żywo.

 

Na posiedzeniu Sesji Rady Gminy odczytano sprawozdania takie jak:

 

- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

- Sprawozdanie z działalności Gminnej Świetlicy i Gminnej Biblioteki Publicznej.


Uchwały, które zostały przyjęte przez Radę Gminy Trzciana to :

 

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2021r.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021r.

Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobra na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy – etap I”.

Przyjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.

-  Przyjęcie uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.

-  Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Trzciana znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy.

Przyjęcie uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze.

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze realizacji zadania w zakresie udzielania tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w schronisku prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

Przyjęcie uchwały w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzciana.

-  Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Trzciana.

-  Przyjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Trzciana środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku.

-  Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Trzciana w 2021 roku.

Przyjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzciana, gmina Trzciana.

-  Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uzyskania pisemnych gwarancji związanych z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanymi przez Rząd RP od 2021r.

-  Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uzyskania pisemnych gwarancji związanych z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanymi przez Rząd RP od 2021r.

-  Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.

-  Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Przyjęcie uchwały w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 

Po przyjęciu wszystkich uchwał Przewodniczącą Rady Gminy Trzciana Renata Paruch złożyła wszystkim radnym biorącym udział w Sesji podziękowania za wspólne zaangażowanie w rozwój społeczności oraz dążenie do celu jakim jest poprawa jakości życia w Gminie Trzciana.

 

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się na stronie BIP

 

Transmisja z Sesji Rady Gminy TUTAJ

 

Wprowadzenie: M.R.