powiększ tekst A A A

czwartek 23.09.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie na XXIV Sesje Rady Gminy Trzciana

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam,
że na dzień 30 września 2021r. o godz. 15;30 w Urzędzie Gminy w Trzcianie
zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Trzciana,
  proponując porządek obrad jak w załączeniu.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna
Transmisja z sesji -  tutaj.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

PORZĄDEK OBRAD
XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana
30 września 2021r. godz. 15:30 - Urząd Gminy w Trzcianie / sala konferencyjna 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 3. Przyjęcie informacji Wójta Gminy o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana za I półrocze.
 4. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach oraz stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w warunkach zagrożenia epidemicznego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Trzciana.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2021 r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/245/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Trzciana.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Trzciana.
 11. Przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli przyjęcia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzciana na lata 2022-2024.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Trzciana na czas oznaczony do lat 3.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Maja" w Leszczynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzciana na rok szkolny 2021/2022.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Trzciana.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.


 Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

 

KLAUZULA RODO

 

 

Wprowadzenie E.R.