powiększ tekst A A A

środa 29.09.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Ogłoszenie o sprzedaży

 Wójt Gminy Trzciana

ogłasza sprzedaż w trybie przetargu publicznego

 

1.Nazwa i siedziba Sprzedawcy:

Urząd Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302

 

2.Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie pok. nr 1.06 , 32-733 Trzciana 302.

 

 

3.  Przedmiot przetargu publicznego:

 

Specjalny samochód pożarniczy

 

Marka i typ : IVECO 120-25 AW 

Ilość – 1 szt

Nr rejestracyjny: KBC 22323

Rok produkcji: 1989

Stan drogomierza : 119516 km

Silnik -  zapłon samoczynny

Napęd : 4x4 , skrzynia biegów automatyczna

Moc silnika:  256 KM

Cena wywoławcza pojazdu :

-  9.840,00 zł , słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych brutto ( w tym 23% VAT).

 

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Samochód można oglądać w siedzibie OSP Kamionna, 32-732 Kamionna 188,  od dnia ogłoszenia o sprzedaży  – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży są:

- Pan Tomasz Anielski – OSP Kamionna,  tel. 728 477 722

 

 

5. Warunki przystąpienia do przetargu.

 1) Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. :

- wadium  na samochód IVECO  wynosi : 984,00 zł słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote  00/100, które należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302, nazwa banku : Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie  Oddział w Trzcianie nr rachunku :  52 8589 0006 0030 0780 0202 0177  najpóźniej do dnia  21 października 2021 r. ( liczy się data wpływu wadium na rachunek Urzędu Gminy w Trzcianie). Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

 

   2) Złożenie pisemnej podpisanej oferty, która będzie zawierać:

    - Imię , nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę Oferenta

    - oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

    - oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego, albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.

- dane kontaktowe : nr telefonu / adres e-mail

 

 

6. Termin i miejsce złożenia ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać do  Urzędu Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302, dziennik podawczy, pok. nr 1.14  do dnia 22.10.2021 r. do godz. 9.00 z dopiskiem na kopercie ; „Oferta na zakup samochodu IVECO, nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 22.10.2021 r.”

 

7. Złożenie co najmniej jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

9. Informacje dodatkowe

 

Wpłata wadium oznacza przyjęcie i akceptację warunków udziału w przetargu opisanych w niniejszym ogłoszeniu.

Sprzedający wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku gdy co najmniej dwóch  Oferentów zaoferuje tę samą cenę, Sprzedający postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.

Sprzedający  zawrze z Nabywcą umowę kupna- sprzedaży na piśmie w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym w umowie , nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zapłaty dokonuje się przelewem na rachunek wskazany w umowie sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie do 7 dni  odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez  Nabywcę, zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi,  w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg publiczny uchyli się od  zawarcia umowy sprzedaży.

 

W sprawach przedmiotu przetargu można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy

w Trzcianie - Jerzy Dudek,  tel. 14 648 44 26.

 

Trzciana, dnia 28.09.2021r


Wprowadzenie: M.R.