powiększ tekst A A A

czwartek 14.10.2021

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z XXIV SESJI RADY GMINY TRZCIANA

XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana odbyła się w dniu 30 września 2021r.
Sesja Rady Gminy została przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Trzcianie/ sala konferencyjna przy udziale 15 radnych.
Sesja była transmitowana na żywo.


Podczas obrad uchwały, które zostały przyjęte przez Radę Gminy Trzciana to :

 

  1. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2021 r.
  2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/245/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Trzciana.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Trzciana.
  6. Przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli przyjęcia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzciana na lata 2022-2024.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Trzciana na czas oznaczony do lat 3.
  8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Maja" w Leszczynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
  9. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzciana na rok szkolny 2021/2022.
  10. Przyjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Trzciana.

Ponadto Dyrektorzy Szkół dokonali analizy wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach oraz stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w warunkach zagrożenia epidemicznego 2021 r.

Obecny na Sesji Rady Gminy Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie przekazał informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Trzciana.

Prezes Związku OSP w Trzcianie przekazał informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Trzciana.

Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana nie została przyjęta przez Radę Gminy 13 głosami i 2 wstrzymującymi się.

 

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się na stronie BIP

Transmisja z Sesji Rady Gminy LINK

 

Wprowadzenie E.R.