powiększ tekst A A A

środa 02.02.2022

Kategoria
Pozostałe informacje

PROMOCJA KSIĄŻKI "ŁĄKTA DOLNA DAWNIEJ I DZIŚ"

 Nową pozycją książkową promującą historię i dorobek Gminy Trzciana, choć w tym przypadkugłównie wchodzącego w skład tej gminy jednego sołectwa, jest książka "Łąkta Dolna dawniej i dziś" autorstwa Tadeusza Olszewskiego. Już wcześniej ukazały się takie pozycje jak: "To było w Trzcianie" Aleksandry Młynarskiej (2003 r.) i "Osiem wieków Trzciany" - praca zbiorowa z 2012 r.
 Trzecią pozycją, która właśnie staraniem Rady Sołeckiej wsi Łąkta Dolna właśnie się ukazała, jest wspomniana już książka o historii i teraźniejszości wsi znad Potoku Saneckiego, której lokację historycy przypisują do roku 1376.
 29 stycznia 2022 roku w Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Dolnej odbyła się promocja nowej książki, połączona ze spotkaniem autorskim. Organizatorem tego spotkania jak i wydawcą książki jest Rada Sołecka Wsi Łąkta Dolna. Dlatego też gospodarzem spotkania z udziałem Wójta Gminy Trzciana Cezarego Stawarza, radnych powiatowych - urodzonego w Łąkcie Dolnej Jerzego Błoniarza i Wiesława Kukli, proboszczów Trzciany (ks. Władysława Midury) i Łąkty (Janusza Czajki), osób pomagających przy opracowaniu książki, w tym pomysłodawcę i inicjatora przedsięwzięcia - członka rady sołeckiej z Łąkty Dolnej - Tomasza Babrala oraz zainteresowanych mieszkańców wsi powitał sołtys Roman Kędra.
 Następnie o tym, jak powstawało to wydawnictwo, opowiedzieli Tomasz Babral i Tadeusz Olszewski. Praca nad przygotowaniem książki, wydrukowanej w tarnowskim wydawnictwie M-Studio w końcu 2021 roku, trwała ponad dwa lata. W tym czasie autor zbierał i poznawał źródła historyczne dotyczące wsi, przeprowadzał wywiady ze starszymi mieszkańcami sołectwa, szukał zdjęć i innych materiałów ikonograficznych, przeszukiwał archiwa internetowe i własne zasoby, poznawał i sporządzał bibliografię. Dzięki pomocy wielu mieszkańców wsi i rodaków, którym podczas spotkania wręczono dyplomy podziękowań i wspomniane książki, udało się wydać opracowanie będące próbą popularno - naukowej monografii wsi Łąkta Dolna.
 W przedmowie do opracowania autorzy napisali: "Oddajemy w Państwa ręce opracowanie z pełną świadomością, że mogą się w nim znaleźć nieścisłości, braki lub opisy wydarzeń znane Wam w nieco innej wersji, ale naszym celem nie było stworzenie publikacji, która byłaby nie tylko dokumentem historycznym w pojęciu naukowym, ale przede wszystkim zbiorem informacji, wynikających z dokumentów i relacji ludzi, którzy w swej pamięci zachowali swoje wspomnienia. /.../ W trakcie poszukiwania materiałów spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy z uśmiechem, a niejednokrotnie z olbrzymim wzruszeniem, opowiadali swoje historie. Największym naszym osiągnięciem było odnalezienie zapomnianego cmentarza epidemicznego".
 Nie udało się natomiast odszukać „Kroniki wsi Łąkta Dolna", chociaż wiemy, że taka była. Jej autorem był pisarz gminny Andrzej Kowalski. To wielka szkoda, bo byłoby to cenne źródło wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, zwłaszcza z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
 Łąkta Dolna była wtedy bardzo silnym ośrodkiem ruchu ludowego. Niemym świadkiem tamtych lat był wystawiony w sali podczas tego spotkania sztandar łąkieckiego koła Stronnictwa Ludowego, najprawdopodobniej z roku 1934, prawie cudem uratowany i odnowiony. Do drzewca tego sztandaru wbito ponad 350 gwoździ, a uczynili to m. in. Wincenty Witos i Władysław Kiernik.
 Na okolicznościowej wystawce zaprezentowano także część materiałów archiwalnych, w tym kopie zdjęć i innych dokumentów, które zachowały się schowane w kufrze przechowywanym przez rodzinę Babralów.
Refleksjami nad historią Łąkty Dolnej, jej przeobrażeniami, wywodzącymi się stąd ludźmi gospodarki, kultury, a także nad samym wydawnictwem i jego celami, podzielili się uczestnicy spotkania, w tym. m. in. radni powiatowi, księża, Wójt Gminy Trzciana, przybyli rodacy: Maria Pławecka-Stańdo, Stanisław Cempura, Jerzy Guzik oraz Dyrektorka PiMBP w Bochni - Dorota Rzepka.
 Książka jest obszerna, ma 384 strony, 11 rozdziałów podzielonych na 171 podrozdziałów, ponad 300 zdjęć i ilustracji. Ma także kolorowy suplement ze zdjęciami współczesnej Łąkty Dolnej. Zawiera kilkadziesiąt wspomnień mieszkańców, noty biograficzne osób związanych z Łąktą Dolną i zasłużonych dla lokalnej społeczności, kilka zestawień statystycznych i wykazów oraz map. Nie brakło także kopii wycinków z dawnej prasy.
Autor dziękuje serdecznie wszystkim, którzy pomagali mu w pozyskiwaniu wiadomości i materiałów archiwalnych oraz życzy wszystkim Czytelnikom dobrej lektury, wzbogacającej wiedzę o Małej Ojczyźnie i zachęca do poszukania w domowych archiwach różnych materiałów, pozwalających tworzyć własne drzewa genealogiczne i pisać rodzinne sagi, tak, jak to zrobił pochodzący z Łąkty Dolnej, a mieszkający obecnie na Dolnym Śląsku Józef Cempura - autor opracowań wspomnieniowych "Dwa domy" (2020) oraz "Historie rodzinne" (2018), których fragmenty znalazły się także w prezentowanej monografii.
 "Łąkta dawna i współczesna" trafi niebawem do bibliotek (szkolnej, wiejskiej, gminnej) i będzie s nich jedną z niewielu pozycji dotyczących historii lokalnej. Każdy zainteresowany lekturą, bądź pozyskaniem tej książki do własnej biblioteczki domowej powinien zgłosić się do sołtysa Łąkty Dolnej - Romana Kędry.

Relacja: T. Olszewski
Foto: Stanisław Babral, T. Olszewski