powiększ tekst A A A

środa 16.02.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Strażacy OSP mogą już składać wnioski o świadczenie ratownicze za udział w akcjach

Strażacy OSP mogą już składać wnioski o świadczenie ratownicze za udział w akcjach.

 

    Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze  z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego  PSP, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze,
- zgodnie z art. 51. ust 1. w/w ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od   miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

 

Sposób postępowania dla strażaków

 

  1. Strażak określa lata, w którym brał udział w działaniach ratowniczych jako członek OSP.
  2. Za okres nieudokumentowany przez Państwową Straż Pożarną  zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia   3 świadków ( spełniających wymogi art. 50 ust. 4 i 5 ustawy o OSP), jednym z nich  musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne w tym czasie. Świadkowie podpisują oświadczenie w Urzędzie Gminy potwierdzające udział strażaka w akcjach.
  3. Po ustaleniu świadków, strażak, który stara się o dodatek umawia się telefonicznie       z Urzędem Gminy w Trzcianie ( tel. 14 648 44 26, kom. 795 020 007) na termin podpisania oświadczeń.
  4. W umówionym terminie Strażak wraz ze świadkami przyjeżdża do Urzędu Gminy      w celu podpisania oświadczeń ( wszyscy muszą mieć przy sobie dowody osobiste).
  5. Wójt weryfikuje i potwierdza złożone oświadczenia.
  6. Strażak wypełnia wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego, dołącza  potwierdzone przez Wójta oświadczenia i składa te dokumenty do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, ul. Poniatowskiego 7.

 

Dodatkowe informacje w sprawie udziela inspektor Jerzy Dudek, tel. 14 648 44 26, kom. 795 020 007.            

 

 

 Art. 50 ust. 4 i 5 ustawy o OSP

Ust. 4. Świadkiem nie może być:

 

 1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy;

2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli;

3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej;

4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 

Ust.5

Co najmniej jednym ze świadków jest osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

 


Opracowanie: J.Dudek

Wzory potrzebnych dokumentów:

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego - PLIK DO POBRANIA

 Wzór oświadczenia świadka - PLIK DO POBRANIA

 

Wprowadzenie E.R.