powiększ tekst A A A

czwartek 24.03.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Urząd Gminy w Trzcianie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych /Dz.U. z 2019r. poz. 848 ze zm./.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: http://trzciana.pl/

DATA PUBLIKACJI STRONY: 2011-12-05

DATA AKTUALIZACJI STRONY: 2021-02-02

STAN DOSTĘPNOŚCI STRONY:

Ta strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmotów publicznych.
Strona internetowa powstała w 2011 roku. Nadmierne koszty nowej strony spowodowały brak możliwości dostosowania strony do przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.
Gmina w ramach otrzymanych środków w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w 2022 wykona stronę internetową Urzędu Gminy dostosowaną do WCAG 2.1.  

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA JEJ OPRACOWANIA: 

Deklarację dostępności sporządzono 2022-03-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Trzcianie.

SKRÓTY KLAWISZOWE: 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Marta Rożnowska, Wojciech Kurczak
e-mail: gmina@trzciana.pl
Telefon: 14 6484420

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostęp w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.  

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Siedziba Urzędu Gminy w Trzcianie mieści się pod adresem Trzciana 302, jest częściowo dostosowana do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

Bezpośrednio przy wejściu do budynku dysponujemy dwoma oznakowanymi stanowiskami parkingowymi, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i posiadają bezkolizyjne wejście do budynku. Na dwóch piętrach budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zapewniona jest możliwość poruszania się pomiędzy piętrami za pomocą windy, która posiada odpowiednie parametry, aby mogły z niej korzystać osoby niepełnosprawne oraz platforma przyschodowa. W windzie znajduje się powiadamianie głosowe informujące o zamykaniu oraz otwieraniu drzwi, a także o jej położeniu, oraz przyciski z numerami pięter, które są wypukłe - otoczone kółkiem i dodatkowo oznaczone alfabetem Braille'a. Szerokie korytarze ułatwiają poruszanie się po piętrach osobom ze szczególnymi potrzebami do wszystkich dozwolonych pomieszczeń w budynku. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych zachowuje zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku. Petenci mają prawo wstępu do budynku i pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W całym budynku nie ma oznaczeń  w alfabecie Braille’a, a także systemów naprowadzających dźwiękowo.

Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z tut. Urzędem za pomocą: poczty e-mail: gmina@trzciana.pl, tel. 14/6484420 faksu: 14/6136301, poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Trzciana, 32-733 Trzciana 302 lub osobiście - w sekretariacie Urzędu Gminy.  

Brak jest możliwości skorzystania z tlumacza języka migowego, oraz brak urządzeń czy środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Wprowadzenie: M.R.